QuickCool: Bokslutskommuniké

Se hela bokslutskommunikén

1 januari 2016 - 31 december 2016 (12 månader)

QuickCool har utvecklat en unik kylmetod som utnyttjar näsans värmeväxlande egenskaper för att reducera skadeverkningar vid akuta sjukdomstillstånd såsom hjärtstopp och ischemisk stroke (hjärninfarkt).
Framtidens kylsystem, The QuickCool® System, är intranasalt, portabelt och patientnära och är anpassat till de senaste riktlinjerna för Targeted Temperature Management från 2015.

FJÄRDE KVARTALET OKTOBER - DECEMBER 2016
Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0). Resultatet efter skatt uppgick till -2 009 KSEK (-769).

Resultatet per aktie uppgick till -0,25 SEK (-0,16).

JANUARI - DECEMBER 2016
Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0). Resultatet efter skatt uppgick till -3 776 KSEK (-943).

Resultatet per aktie uppgick till -0,47 SEK (-0,20). Soliditeten uppgick till 81% (97).

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med antal aktier under perioden. Antal aktier* per den 30 december 2016 uppgick till 7 970 000 stycken.
(*Antalet aktier är uppräknat efter företrädes-, spridningsemissionen i december 2016.) Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. Belopp inom parentes: jämförande period föregående år.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2016

 • Företrädes/spridningsemission Bolaget har inlett en företrädes/spridningsemission vilket tillför bolaget ca 10,7 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Emissionen innebär att antalet aktier utökades från 4 782 000 till 7 970 000 per den 30 december 2016
 • Certifiering Bolaget har på nytt certifierats mot ISO 13485 som sammantaget ger bolaget fortsatt rätt att CE- märka sina produkter för distribution på den europeiska marknaden
 • Scientific Advisory Board Bolaget har etablerat Scientific Advisory Board där Hans Friberg, adjungerad professor i anestesiologi och intensivvård vid Lunds Universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus har utsetts till ordförande och där Tadeusz Wieloch, professor i neurovetenskap vid Lunds universitet och en av grundarna till QuickCool ingår
 • User Advisory Board Bolaget har etablerat ett User Advisory Board bestående av intensivvårdspersonal med mångårig erfarenhet av Targeted Temperature Management (TTM) i Skåne för att säkerställa användaraspekter i utvecklingsprojektet av The QuickCool System
 • EU-forskningsbidrag QuickCool har under andra kvartalet mottagit ytterligare €50 000 från EU-kommissionens sjunde ramprogram för att täcka kostnader associerade med europeiska multicenterstudien EuroHYP-1 
 • Nytt patent Bolaget har ansökt om ett nytt patent 
 • Samarbetet med utvecklingspartner Utvecklingssamarbete för elektronik och mjukvara har etablerats med Knightec som ersätter tidigare samarbetspartner
 • Försäljningsorganisation Planering för uppbyggnad av försäljningsorganisation har inletts
 • Rekryteringssvårigheter av patienter Försök att rekrytera patienter till bolagets studie inom EuroHYP1 i Tübingen fortgår, dock kommer studien försenas något på grund av dessa rekryteringssvårigheter

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

 • Ny VD 2017 Fredrik Radencrantz efterträder John Wennborg som VD för QuickCool vilket ligger helt i linje med att bolaget under 2017 går in i kommersiell fas. Bolaget går från produktutvecklingsorienterat till ett ökat fokus på marknadsintroduktion och försäljning.


VD JOHN WENNBORG HAR ORDET

Året som gått

2016 har varit ett händelserikt och spännande år. Utvecklingen av The QuickCool® System har framskridit positivt mycket tack vare värdefull och kreativ återkoppling om vårt system från vår användarpanel och våra vetenskapliga rådgivare. Det är samtidigt glädjande att se ett fortsatt stort intresse för bolaget och att vår företrädes/spridningsemission övertecknades. I och med emissionen tillförs bolaget ca 10,7 MSEK före emissionskostnader vilket ger oss en bra bas för ytterligare ett intensivt år där vi bygger upp en produktionsapparat och inleder försäljning.

The QuickCool® System är andra generationen av QuickCools kylsystem. Systemet är baserat på bolagets tidigare kliniskt testade första generation. Resultatet av utvecklingsarbetet är en produkt som väl tillgodoser de krav som finns idag för att nå en patient- och vårdeffektiv temperaturreglering av hjärnan och kroppen hos patienter som drabbats av akut hjärnischemi. Vi har ett unikt koncept: En produkt som levererar en obruten kylkedja, där temperaturreglering av patienten tillgodoses även vid förflyttning under behandling. Systemet kan även övergå till att underhållskyla i upp till 72 timmar och dess smidighet och design lämnar större delen av kroppen tillgängligt för övriga vårdinsatser då det bara tar näshålan i anspråk.

Nutid och framtid

The QuickCool® System har utvecklats tillsammans med industridesigners och användare inom vården och vi är nu i det skede då alla delsegment i utvecklingens aktiviteter ska säkerställas. Fastställande av produktionsunderlag för såväl förbrukningskit som kylenhet pågår. Inom en mycket snar framtid har vi en färdig produkt som blir möjlig att demonstrera och exponera vilket är första steget till en slutlig verifiering och marknadsintroduktion. Vi följer vår ursprungliga plan att under första halvåret 2017 ha en CE-märkt och tredjepartsverifierad produkt, i vårt fall via amerikanska välrenommerade UL. Nya innovationer som vi har identifierat under utvecklingsarbetet kommer efter hand att skyddas via ytterligare patent-, eller
designskyddsansökningar vilket kontinuerligt kommer stärka bolagets patentportfölj.

Marknadsintroduktion

Under januari månad 2017 kommunicerade QuickCool ett planerat VD-byte. Detta för att omdirigera bolagets fokus från produktutveckling till marknadsintroduktion och försäljning. Jag överlämnar utvecklingen av bolaget till Fredrik Radencrantz från och med bolagsstämman i april med vetskapen om att hans erfarenheter kommer att tillföra bolaget den kommersiella expertis som nu krävs för att nå ut på marknaden. Fredrik är en mycket kompetent och driven marknadsförare med ledaregenskaper som kommer att bidra till en lyckad lansering av The QuickCool® System. Jag kommer fortsättningsvis att stötta bolaget som ledamot i styrelsen efter överlämnandet vid årsstämman.

Positiv marknadsutveckling

Marknaden utvecklas fortsatt positivt och området terapeutisk temperaturkontroll bedöms växa med 7–10% per år. För att tillgodogöra oss så stor del av denna tillväxt som möjligt fokuserar QuickCool sin planerade marknadsintroduktion utifrån olika länders benägenhet att kyla hjärtstoppspatienter och inte efter deras geografiska läge.

Strokestudien EuroHYP-1

Som QuickCool meddelade i ett PM den 27/9 kvarstår svårigheter med patientrekrytering, varför klinikledningen i Tübingen rekommenderar att studieprotokollet justeras. Arbetet med att uppdatera studieprotokollet har inletts. Parallellt pågår försök med att lokalisera ytterligare kliniker inom EuroHYP för att säkerställa framdrift. EuroHYP-1 är en komplex studie på en ny kylindikation, medvetna strokepatienter, i vilken patientrekrytering generellt är en utmaning. För QuickCool är strokeindikationen ett långsiktigt mål och att pilotstudien försenas får endast marginell påverkan på kort sikt och förändrar varken utveckling eller kommersialiseringsplaner

Scientific Advisory Board & TTM

Vi är mycket nöjda med att ha Hans Friberg, adjungerad professor i anestesiologi och intensivvård vid Lunds Universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus, som ledare av vårt Scientific Advisory Board. Friberg och hans team bidrar aktivt med kompetens och erfarenheter av kylning av patienter i behov av kroppstemperaturreglering (TTM). Samarbetet kommer även framöver att vara värdefullt i den studie på hjärtstoppspatienter på SUS/Malmö med QuickCools ny produkt som tidigare annonserats och som är planerad att inledas under året. Vi vill även passa på att gratulera Hans och alla andra deltagare i projektet TTM 2 som beviljats bidrag från statliga Vetenskapsrådet om drygt 20 MSEK. Därmed säkras finansieringen och gör det möjligt att starta en ny kylsstudie, som involverar 1200 patienter i 14 länder, under Q1 2017. Hos hälften av patienterna i studien skall kroppstemperaturen sänkas till ca 33°C och hos den andra hälften skall feber förhindras. Vi ser både denna studie och feberbehandling som ett mycket intressant tillämpningsområde för QuickCool och the QuickCool® System.

Februari 2017
John Wennborg, VD

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Vid hjärtstopp upphör tillförsel av blod och syrgas till kroppens organ, vilket får dramatiska konsekvenser för hjärnan, som redan efter ett par minuter utan syre drabbas av skador – skador som fortsätter att utvecklas negativt när hjärtat startar igen. Nedkylning av kroppen och hjärnan kan bromsa de skadliga processerna, vilket medför att hjärnskadorna kan minska betydligt och ge hjärtstoppspatienten större chans att överleva. QuickCool utvecklar ett portabelt och batteridrivet kylsystem med snabb intranasal applicering för kroppstemperatursreglering av intensivvårdspatienter. Genom att QuickCools system endast tar näshålan i anspråk har sjukvårdspersonalen full tillgång till patienten för monitorering och behandling. Bolaget har en kliniskt testad, CE-märkt produkt som nu optimeras för att kunna erbjudas som ett av marknadens mest lättanvända system. Systemet är planerat att lanseras under 2017.

Marknaden generellt

Sverige är en pionjärmarknad inom kylbehandling och så gott som alla 84 sjukhus i landet kyler idag hjärtstoppspatienter. I flertalet europeiska länder är trenden densamma vad gäller hjärtstoppspatienter medan det på andra marknader, såsom exempelvis USA, har tagit mycket längre tid att införa kyla som standardbehandling efter hjärtstopp trots rekommendationer från American Heart Association (AHA). Marknaden för kylbehandling av hjärtstoppspatienter bedöms för närvarande uppgå till en dryg miljard SEK globalt med en årlig tillväxt på 7–10%. Samtidigt bedöms potentialen för den globala marknaden med nya eller utökade indikationer som t ex feber och stroke till flera miljarder SEK.

UTVECKLING I SIFFROR

Omsättning

Nettoomsättningen för 2017 uppgick till 0 KSEK (0). Bolaget är ett utvecklingsbolag och intäkter beräknas komma under andra halvan 2017. Övriga intäkter består huvudsakligen av EU-bidrag 486 KSEK (366).

Resultat

Bolagets resultat efter skatt under fjärde kvartalet uppgick till -2 009 KSEK (-769). Resultatet efter skatt för helåret 2016 uppgick till -3 775 KSEK (-943). Underskottet är större än föregående år på grund av ökad aktivitet i bolaget under 2016.

Finansiell ställning, kassaflöde och investeringar

Under hösten 2016 genomfördes en företrädes-, spridningsemission som brutto tillförde bolagets egna kapital ca 10,7 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
Utgående likvida medel uppgick vid årets slut till 11 034 KSEK (6 265). Under fjärde kvartalet förvärvades immateriella tillgångar om totalt 3 834 KSEK (189), bestående av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 3 635 KSEK (189) samt 199 KSEK (0) avseende utveckling av varumärken. Totalt för året var motsvarande siffror 6 790 KSEK (189), bestående av balanserade utgifter 6 515 KSEK (189) och 275 KSEK (0) för patent och varumärken.

Utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår.

Transaktioner med närstående

Bolaget definierar ledande befattningshavare, styrelseledamöter och nära familjemedlemmar till dessa personer som närstående. Alla närståendetransaktioner under perioden har skett till marknadsmässiga priser.

Aktien

Det finns ett aktieslag i QuickCool AB. QuickCools aktie listades på Aktietorget i Stockholm den 18 december 2015 under kortnamnet ”QUICK”.
Under hösten 2016 emitterades ytterligare 3 188 000 aktier samt 2 391 000 teckningsoptioner vilket ger att per den 31 december 2016 uppgick antalet aktier respektive teckningsoptioner i QuickCool till 7 970 000 aktier och 2 391 000 teckningsoptioner

Största aktieägare i bolaget den 31/12 2016

Namn Kapital och röster i %
Parkallén Invest AB 44.3%
Tadeusz Wieloch 14.3%
Fredrik Lindblad 13.4%
Avanza Pension 3.1%
John Wennborg 2.2%

*Ovanstående ägarandelar representerar perioden innan emissionen. Uppdaterad fördelning presenteras på www.quickcool.se så snart den finns tillgänglig.

Principer för bokslutskommunikéns upprättande

Rapporten har upprättats i enlighet med samma redovisningsprinciper som i Bolagets senaste årsredovisning, det vill säga i enlighet med BFNAR 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Rapporten är upprättad i svenska kronor.

VÄRDERINGSPRINCIPER

Immateriella anläggningstillgångar

Utvecklingskostnader har redovisats och aktiverats till den del de inte finansierats med bidrag. Avskrivning påbörjas när projektet i huvudsak har slutförts. Till den del utvecklingskostnaderna som aktiverats och som finansierats med bidrag har dessa bidrag avräknats mot det aktiverade beloppet.

Externa utgifter för upparbetade patent och varumärken har balanserats. Avskrivning inleds då försäljningen av bolagets produkter och dess tjänster påbörjats. I de fall en tillgångs redovisade värde överstiger dess beräknade återvinningsvärde skrivs tillgången omedelbart ned till sitt återvinningsvärde.

Risker och osäkerhetsbedömningar

QuickCools verksamhet och marknad påverkas av ett antal riskfaktorer, vilka enskilt eller sammantaget kan innebära en risk för Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. Nedanstående riskfaktorer beskrivs utan inbördes ordning.QuickCool är ett utvecklingsbolag vilket kan innebära att det kan dröja innan bolaget kan redovisa försäljningsintäkter.

 • Utvecklingskostnaderna är svåra att på förhand uppskatta. Kostnaderna kan bli högre än planerat
 • Valideringsstudierna kan resultera i oförutsedda eller negativa forskningsresultat
 • Det finns risk att QuickCool inte erhåller nödvändiga registreringar för att sälja och marknadsföra sina produkter.
 • QuickCool är föremål för flera statliga regleringar vilka kan komma att ändras.

Årsstämma och årsredovisningens tillgänglighet

Årsstämman kommer att hållas i Lund 27 april 2017. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig för nedladdning i PDF format på Bolagets hemsida (www.quickcool.se) från och med 2017-04-06.

Granskning av revisor

Bokslutskommunikén har inte granskats av Bolagets revisor.

Rapportkalender

 • Årsredovisning för januari-december 2016 publiceras den 6 april 2017
 • Delårsrapport för januari-mars 2017 publiceras den 27 april 2017
 • Delårsrapport för januari-juni 2017 publiceras den 28 augusti 2017
 • Delårsrapport för januari-september 2016 publiceras den 27 oktober 2017

Lund den 16 februari 2016

QuickCool AB

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:
John Wennborg, VD 070 666 46 48
Göran Brorsson, styrelseordförande 070 511 78 60


Se hela bokslutskommunikén  Further information about QuickCool

Publicerat: 2/17/2017 8:00:13 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

 • Mäster Samuelsgatan 42
 • 111 57 Stockholm
 • Telefon: 08 - 511 68 000
 • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se