EcoRub: Bokslutskommuniké för Ecorub AB (publ)   januari - december 2016

Se bokslutskommunikén

JANUARI-DECEMBER

 • Nettoomsättning för perioden 3,3 Mkr (5,3)
 • Resultat efter finansnetto – 3,5 Mkr (-13,4)
 • Resultat per aktie -0,07 kr (-0,64)
 • Likvida medel vid periodens slut 0,06 Mkr (0,8Mkr)
 • Sammanlagda resultatet hos dotterbolagen var +473 tkr (-1 600 tkr)
 • Förlusterna i koncernen har minskat drastiskt från augusti 2016. Q4 gick med 0,1M i förlust
 • Antalet aktier är 51 243 485. Alla aktier är B-aktier.

OKTOBER-DECEMBER

 • Nettoomsättning för perioden 1,1 Mkr (1,5)
 • Resultat efter finansnetto - 0,1 Mkr (-9,1)

VD-KOMMENTAR

Under första halvåret 2016 hade dåvarande styrelsen förberett en likvidation av bolaget som avstyrdes i samband med årsstämman den 23 juni då en grupp av de större delägarna tog över verksamheten och tillsatte en ny styrelse och skapade en ny plan för verksamheten.

I en extrastämma 2016 08 17 beslutades om en riktad emission om 3.020.344 kr och som också innebar en köp av Ergomina AB – ett företag som bildades av anställda vid dotterbolaget Arbergo Skandinavia AB som sattes i konkurs av moderbolaget.  

Drygt 2 miljoner tillfördes bolaget i kontanter efter att köpeskillingen för Ergomina AB reglerats. Köpet av Ergomina var nödvändigt bland annat för att all tidigare verksamhet i stort sett tagits över av Ergomina AB när Ecorub AB ville koncentrera sig på att certifiera ett geomembran av återvunnet gummi.

Efter uppköpet av Ergomina kom verksamheten i den övriga koncernen att flyttas till Vilhelmina där produktionspersonal och kunnande redan fanns och där hyresvillkoren var gynnsamma.

Styrelsen beslöt i samband med extrastämman att fusionera EcoRub AB med dotterbolagen ProFarma AB, EcoElast AB och Holmsund Golv AB Bolagsverket har fastställt fusionsdatum till 2017-01-30

 I augusti 2016 stämplades samtliga A-aktier om till B-aktier på styrelsen initiativ.

Fram tills nu har mycket tid gått till att utreda och rätta till alla problem som ärvdes av den tidigare ledningen. Den tidigare styrelsen hävdade att ca 500.000 skulle finnas kvar vid en likvidation men vår sammanställning visar att en brist på lite över 1 000.000 kr fanns efter det att uppsägningslöner, avslutning av avtal, skattebetalningar mm slutreglerats.

Det preliminära resultatet för perioden augusti till och med december 2016 visar ett positivt resultat på ca 300 Tkr. Med den grund som lagts under andra halvåret har vi goda utsikter för förbättringar av såväl omsättning som resultat.

Verksamhet

EcoRub AB (publ) är ett miljöteknikföretag. Bolaget har en patenterad metod att blanda plaster och gummipulver för att skapa ett nytt material – ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och skivor.

Koncernstruktur

EcoRub AB  är moderbolag i en koncern med de helägda dotterbolagen EcoElast AB, Ergomina AB och ProFarma AB. Holmsund Golv AB är ett helägt men vilande dotterbolag. EcoElast AB tillverkar och säljer produkter baserade på ekologiskt gummi och biokompositer.  Ergomina AB tillverkar och säljer arbetsplatsmattor under varumärket Arbergo®. ProFarma AB säljer produkter till lantbruk och i huvudsak hästägare.

Delårsredogörelse i sammandrag:

20161001 -20161231 20151001-20151231 2016 01 01 – 2016 12 31 2015 01 01 - 2015 12 31
Omsättning under perioden: 1 119 623 1 450 222 2 181 661 5 310 912
Resultat efter finansiella poster -123 432 -9 094 792 -3 397 648 - 13 436 421
Kassa och bank 59 075  783 116 59 075  783 116
Resultat per aktie -0,07 -0,58 -0,07 -0,58

Väsentlig information efter kvartalsbokslutet.

Fusionsdatum för fusion mellan moderbolaget EcoRub AB och dotterbolagen EcoElast AB, Profarma AB och Holmsund Golv AB har fastställts av bolagsverket till 20170130

Den riktade emissionen beslutad 20160817 fastställdes 20161107 av bolagsverket

I januari 2017 reglerades en momsfordran som fanns på 546 536 Kr och därmed ökades kassan med samma summa.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte annat framgår är principerna desamma som i senaste årsredovisningen.

Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av företagets revisorer.

Kvartalsredogörelse för Ecorub AB (publ) januari - mars 2016 ska lämnas 19 maj 2017.

Årsstämma planeras hållas kl 19.00 2017 05 23 i Umeå   på Lärligsgatan 40 och reviderat årsredovisning kommer att finnas på bolagets hemsida senast  2017 05 01.

Styrelsen förslag till stämman är att aktieutdelning inte sker.

Denna information är insiderinformation som EcoRub AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20170217

Holmsund  2017 02 17

Åke Paulsson

VD

ake.paulsson@ecorub.se      tel:  070 6634174

EcoRub AB (publ) 556438-0284

Resultaträkning Jan-dec 2016 Jan-dec 2015 Okt – dec 2016 Okt-dec 2015
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 3 301 284  2 764 843 1 119 623 271 541
Aktiverade utgifter 1 030 616 1 030 616
Övrig intäkt 1 515 452 1 515 452
Summa Intäkter 3 301 284 5 310 912 1 119 623 2 817 609
Rörelsens kostnader
Råvaror 194 071 - 2 231 950 380 506 -1 589 033
Övriga externa kostnader -4 148 383 -7 464 152 -995 827 -3 392 797
Personalkostnader -2 431 468 - 5 961 069 -370 769 -3 202 370
Avskrivningar -178 691 - 1 651 954 -121 622 -1 131 279
Övriga rörelsekostnader -595 687 0 -595 687
Summa rörelsens kostnader -6 564 471 -17 904 812 -1 107 712 -9 911 166
Rörelseresultat -3 263 187 -12 593 930 11 911 -7 093 587
Resultat från övriga fordringar 44 322 -517 737 -57 492 -517 737
Ränteintäkter 20 956 19 758 8 996 1 437
Räntekostnader -323 171 -326 032 -86 847 -136 684
Resultat efter finansiella poster -3 521 080 -13 417 941 -123 432 -7 746 571
Skatt på årets resultat / Löneskatt --18 480 0 -18 480
Årets resultat -3 521 080 -13 436 421 -123 432 -7 465 051


Balansräkning 2016-12-31 2015-12-31
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbete & patent 154 355 0
Goodwill 900 000
Inventarier / maskiner 286 060 4 703 550
Övriga långfristiga fodringar 5 000 10 000
Summa anläggningstillgångar 1 345 415 4 713 550
Omsättningstillgångar 
Varulager 1 113 324 0
Kundfordringar 1 024 399 301 716
Övr. kortfristiga fodringar 31 489 1 610 994
Förutbetalda kostnader 56 222 77 554
Kassa & bank 59 075 783 116
Summa omsättningstillgångar 2 284 509 2 773 380
Summa tillgångar 3 629 924 7 486 930


Balansräkning 2016-12-31 2015-12-31
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Aktiekapital 1 281 087 7 364 016
Aktieägartillskott/ bryggfinansiering 1 000 000 1 000 000
Bundna reserver 2 600 2 600 
Summa 2 283 687 8 366 616
Fritt eget kapital
Balanserad vinst/förlust 3 685 133 8 061 459
Årets resultat -3 061 933  --13 436 421 
Summa eget kapital 2 906 887 2 991 654
Långfristiga skulder
Obeskattade reserver 0 0
Skulder kreditinstitutioner 365 376 234 999
Avsättningar 0 0
Summa långfristiga skulder 365 376 234 999
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 88 720 936 806
Skulder löneskatt 153 094 0
Skuld skattemyndighet 89 537
Övriga kortfristiga skulder 1 310 1 610 803
Upplupna kostnader 25 000 1 712 668
Summa kortfristiga skulder 357 661 4 260 277
Summa skulder & eget kapital 3 629 924 7 486 930


Kassaflödesanalys för koncernen Jan-dec 2016 Jan-dec 2015
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster -3 263 187 -12 593 930
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 178 691 1 651 954
Erhållen ränta 20 956 19 758
Erlagd ränta och andra finansiella kostnader -323 171 -326 032
Betald inkomstskatt 152 846
Summa - 3 386 711 - 11 095 404
Ökning/minskning varulager -1 113 324 2 704 257
Ökning/minskning fodringar 833 832 2 006 191
Ökning/minskning kortfristiga skulder -3 152 616 2 365 629
Kassaflöde från den löpande verksamheten -6 818 799 - 4 019 327
Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -1 054 355 -1 030 616
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 4 417 490 - 46 520
Förändring av finansiella anläggningstillgångar 5 000 -
Ökning/minskning av övriga finansiella anläggningstillgångar 0 148 340
Kassaflöde från investeringsverksamheten 3 368 135 -928 796
Finansieringsverksamheten
Förändring av långfristiga skulder 619 623 0
Nyemission/ ändring av aktiekapital 3 346 246 15 158
Upptagna lån 0 22 500
Ökning/minskning kortfristiga finansiella skulder 0 650 400
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 726 623 688 058
Årets kassaflöde -724 041 -4 260 065
Likvida medel vid årets början 783 116 5 043 191
Likvida medel vid årets slut 59 075 783 116

Se bokslutskommunikén  Further information about EcoRub

Publicerat: 2/17/2017 8:00:13 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

 • Mäster Samuelsgatan 42
 • 111 57 Stockholm
 • Telefon: 08 - 511 68 000
 • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se