NFO Drives: Bokslutskommuniké   1/1 -31/12 2016

Se hela bokslutskommunikén

Faktureringen under perioden uppgick till 21,6 MSEK (23,1 MSEK), en minskning med 1,5 MSEK mot fg år.

Resultatet efter skatt för perioden uppgår till -2,9 MSEK (-0,8 MSEK) en minskning med 2,1 MSEK.

Resultatet per aktie för perioden uppgår till -0,01 SEK (0,00 SEK) /
238 milj aktier (196 milj aktier).

Händelser under perioden

NFO Drives har förvärvat samtliga tillgångar från Ragnar Jönssons dödsbos konkursbo. Det omfattar samtliga gällande patent och patentansökningar, varumärken och avtal som Ingenjörsfirma Ragnar Jönsson innehar. NFO äger därmed samtliga rättigheter till den teknik som bolaget använder.

Vid årsstämman den 22 april omvaldes Åsa Agervald, Stockholm och Lars Elmberg, Karlshamn till styrelseledamöter. Som nya ledamöter valdes EvaBritt Grönberg, Lund, Martin Hagbyhn, Malmö och Tomas Ängkulle, Göteborg. Martin Hagbyhn utsågs av stämman till styrelsens ordförande

Bolaget har genomfört en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Bolaget tillför cirka 9,7 MSEK före emissionskostnader.

NFO Drives AB och DeLaval har kommit överens om att NFO Drives skall leverera en ny kundanpassad NFO Sinus frekvensomvandlare. Uppskattat har affären ett årligt ordervärde om ca 3 MSEK vid beräknade försäljningsvolymer.

Från och med den 20 maj, har Martin Hagbyhn verkat som interims VD för NFO Drives AB (publ). Martin kommer att vara interm VD tills ny VD tillsats.

NFO Drives har anställt en ny VD, Johan Braun, som kommer närmast från Mitsubishi Electric. På Mitsubishi Electric Scandinavia har han arbetat i över sju år och under hans ledning fyrfaldigades omsättningen och idag är bolaget ett miljardbolag. Han har också en stor internationell kompetens. Johan tillträde på heltid f o m 1 oktober.

Bolaget har rekryterat ny säljare Jonas Hornfelt som börjar 1 april 2017.

Bolaget har levererat de första NFO Sinus 22Kw under slutet 2016 med goda resultat hos våra kunder.

Händelser efter perioden

Bolaget har flyttat sin verksamhet ifrån Svängsta och Lund till mer ändamålsenliga lokaler i Karlshamn. Därmed koncentreras all verksamhet till Karlshamn.

NFO Drives AB har tecknat avtal med Rullab AB Göteborg om att serieleverera NFO Sinus till deras nya rulltrappor samt service av befintliga anläggningar.

NFO Drives AB har tecknat återförsäljare avtal med EDT AB som återförsäljare.

2016 var ett på många sätt händelserikt år. Vid en tillbakablick kan ett antal större händelser summeras;

En viktig målsättning under verksamhetsåret året 2016 har varit att lägga grunden till ökad försäljning och breddad kundbas. Som en del i denna strategi har bolaget rekryterat en ny VD, Johan Braun. Johan kommer närmast från Mitsubishi Electric Scandinavia. Under Johans ledning fyrdubblades detta bolags omsättning. Utöver detta har NFOs försäljningsavdelning förstärkts med en ny säljare, Jonas Hornfeldt, som inom kort börjar sin anställning.

Avtal har tecknats med en ny återförsäljare, EDT, samt en ny OEM-kund, Rullab AB. Avtalet med Rullab innebär även att NFO’s frekvensomriktare nu finns i ett helt nytt produktsegment, rulltrappor.

De låga mjölkpriserna har fortsatt att vara en utmaning för bolaget och som en konsekvens av detta har antalet frekvensomriktare som levererats till De Laval minskat. Detta har medfört att bolagets totala försäljning minskat med 7 %. Glädjande nog har den positiva trenden med stigande mjölkpriser, som sågs under hösten 2016, förstärkts under vintern. Prognoser pekar på ytterligare stigande priser 2017 beroende på efterfrågan i kombination med minskad produktion. NFO Drives förväntar sig att detta kommer leda till en ökning av försäljningen till De Laval då ett uppdämt investeringsbehov hos bönderna nu ska tillgodoses.

På den positiva sidan kan också nämnas en ökad försäljning av antalet standardprodukter med 5 % jämfört med föregående år. Bolaget ser detta som en viktig del i arbetet med att bredda kundbasen.

Bolaget har genomfört omfattande satsningar på högre effekt och mer kostnadseffektiva frekvensomriktare varav den första modellen i denna serie, effektstorlek 22 kW, nu levereras. Övriga modeller i den nya produktserien kommer att lanseras löpande under 2017. Dessa kommer att ha ny design, högre IP-klassning, nya funktioner men även innebära enklare montering och underhåll. Bolaget kommer att kunna erbjuda dessa produkter till en bredare kundbas.

Bolaget har under året också förvärvat samtliga immateriella tillgångar.

Kontoren i Svängsta och Lund har samordnats till mer moderna och ändamålsenliga lokaler i Karlshamn, dit hela verksamheten nu koncentreras. Tillsammans med en rationellare organisation har detta ökat kostnadseffektiviteten.

Sammanfattningsvis har 2016 inneburit många viktiga strukturella förändringar. Bolaget har förstärkt säljsidan, rekryterat en ny säljinriktad VD och lanserat nya och mer kostnadseffektiva produkter. Ett antal viktiga avtal har kunnat slutas som kommer att öka den framtida omsättningen och bredda kundbasen. Det låga mjölkpriset har fortsatt varit utmanande men ett trendbrott har noterats från och med hösten 2016.

Styrelsen ser mycket positivt på möjligheterna för ett avsevärt bättre resultat för 2017.

Någon utdelning föreslås ej.

Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Årsstämma är planerat till den 21 april i Svängsta.

Publicering av Q1 2017-05-16

Den fullständiga årsredovisningen kommer att hållas tillgänglig för allmänheten 3 veckor innan årsstämman.

Denna information är sådan information som NFO Drives AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 Februari 2017.

Martin Hagbyhn, styrelseordförande i NFO Drives AB
Tel 0709-245 826, e-mail martin.hagbyhn@nfodrives.se
 

Johan Braun, VD i NFO Drives AB
Tel 0765-270 338, e-mail johan.braun@nfodrives.se

NFO Drives AB (publ)
är ett svenskt cleantech-företag, som utvecklar och tillverkar frekvensomriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energibesparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande


Se hela bokslutskommunikén  Further information about NFO Drives

Publicerat: 2/17/2017 8:30:15 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se