Zenicor: Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2016

Se hela rapporten

Sammanfattning

 • Omsättningen för helåret 2016 uppgick till 17 195 (15 060) KSEK
 • Omsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 5 555 (4 352) KSEK
 • Rörelseresultatet för helåret 2016 uppgick till - 1 704 (- 4 950) KSEK
 • Rörelseresultat för fjärde kvartalet uppgick till 215 (- 1 197) KSEK
 • Resultatet per aktie för helåret 2016 uppgick till - 0,38 (- 1,11) SEK

Resultatkommentar i korthet  

 • Omsättningsökningen för helårsperioden uppgick till 14 %.
 • Omsättningsökningen för fjärde kvartalet uppgick till 28 % och innebär den högsta omsättningen för ett enskilt kvartal i Zenicors historia.
 • Fjärde kvartalet visar ett positivt rörelseresultat, i linje med tidigare kommunicerad målsättning. 

Väsentliga händelser under verksamhetsåret

Första kvartalet 

 • I januari 2016 släpptes en ny version av Zenicor-EKG Läkarsystem, med inbyggt tolkningsstöd för olika arytmier som hjälper vårdpersonal att ställa snabbare och säkrare diagnoser.
 • Under första halvåret inleddes screeningstudien STROKESTOP 2 under ledning av Karolinska Institutet och Danderyds sjukhus. Under 2016-2017 inbjuds 14 000 stockholmare i 75-årsåldern till screening med Zenicor-EKG.

Andra kvartalet

 • Under andra kvartalet presenterades forskningsresultat från Storbritannien vilket visade att man med hjälp av Zenicor-EKG kunde ge dubbelt så många patienter en korrekt diagnos jämfört med den tidigare använda metoden.
 • I april undertecknade Zenicor ett ramavtal med BNK (Bundesverband Niedergelassener Kardiologen) Service GmbH, avseende försäljning av Zenicor-EKG till de 900 tyska kardiologpraktiker som är medlemmar.
 • I maj presenterade den svenska myndigheten Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) ett kunskapsunderlag om screening för förmaksflimmer med Zenicor-EKG. Enligt underlaget är screening för förmaksflimmer med Zenicor-EKG kostnadseffektivt.
 • Under andra kvartalet inledde två tyska strokekliniker – i Kassel respektive Hamburg – en sexmånaders utvärdering av Zenicor-EKG. Under andra kvartalet började även en strokeklinik i Lichtenstein använda Zenicor-EKG.

Tredje kvartalet

 • I augusti presenterade europeiska kardiologföreningen ESC nya riktlinjer för hjärtsjukvård. Screening för förmaksflimmer hos 75-åringar ingår i riktlinjerna, baserat på resultat från STROKESTOP-studien.
 • I slutet av augusti hölls i Rom den första internationella vetenskapliga kongressen om screening för förmaksflimmer, med över 100 deltagare från hela världen. STROKESTOP-studien lyftes fram som den främsta screeningstudie som genomförts i världen.

Fjärde kvartalet

 • I oktober upptog Zenicor ett lån på 3,2 MSEK från fyra huvudaktieägare, för att snabbt kunna öka satsningen inom screening för förmaksflimmer.  
 • I oktober inleddes multicenterstudien SILENCE som screenar 2 000 patienter med hjälp av Zenicor-EKG i Sverige, Danmark och Österrike.
 • I oktober presenterade Socialstyrelsen en remissversion av rekommendationen för strokeprevention genom screening för förmaksflimmer. Remissversionen efterlyser ytterligare forskningsunderlag.  Den slutliga versionen beräknas presenteras i april 2017.
 • I december inleddes ett projekt för tidig diagnos av förmaksflimmer i Finland, med Zenicor-EKG. Bland samarbetspartners finns, förutom den lokala sjukvården, också Universitetssjukhuset i Uleåborg, Biosense Webster och Bayer. 

Väsentliga händelser efter verksamhetsårets utgång

 • I februari inleddes det första screeningprojektet med Zenicor-EKG i Storbritannien.
 • Strokekliniken i Hamburg, har efter en provperiod, valt att fortsätta använda Zenicor-EKG som en rutinundersökning för att screena efter förmaksflimmer i sin kliniska verksamhet.

VD har ordet:

Positiva kvartalssiffror enligt plan, starkaste omsättningen någonsin 

År 2016 har varit ännu ett mycket bra år för Zenicor. Alltsedan listningen på Aktietorget och nyemissionen 2014 har vi stadigt fortsatt att växa, med en ökad omsättning för samtliga kvartal. Zenicor har också infriat den uttalade målsättningen att nå ett positivt kassaflöde mot slutet av 2016.

Sett till helåret är därmed 2016 Zenicors bästa år någonsin.

Särskilt glädjande är att vi kan leva upp till den målsättning som vi har kommunicerat, samt att Zenicor möter positiv uppmärksamhet och ökande intresse från såväl forsknings-, sjukvårds- som patientsidan. Våra samarbeten med några av världens ledande läkemedels- och medicinteknikbolag visar också att Zenicor är att räkna med på den internationella marknaden.

Vi upplever att intresset för förmaksflimmer och screening stadigt ökar internationellt och med vårt starka utgångsläge ser vi att vi har en bra position för att ta ytterligare marknadsandelar under kommande år. Under 2017 förväntas första resultaten från uppföljningen av patienter från STROKESTOP studien gällande minskat strokeinsjuknande att presenteras och detta kan komma att utgöra ett avgörande underlag för beslut om screening både i Sverige och internationellt.

Under det gångna året har vi kunnat rapportera om vår fortsatta expansion utanför Skandinavien. De två senaste projekten vi kommunicerat är exempel på den goda utvecklingen. Dels i Finland, för att möjliggöra tidig diagnos och behandling i samarbete med Biosense Webster, Bayer, Hälso- och sjukvården och Universitetssjukhuset i Uleåborg, dels Zenicors första screeningprojekt i Storbritannien till förmån för människor på vårdboenden i Kent, Surrey och Sussex. Projektet i Finland är särskilt intressant eftersom det öppnar upp ett helt nytt segment inom vilket vi ser stor potential. Ett lyckat projekt kan leda till att metoden sprids till andra länder. Med denna metod kan vi se till att fler patienter med hjärtklappningsproblem tidigare kan få en korrekt diagnos och därmed tidigare behandling.

Vi känner oss därför inspirerade att fortsätta vårt arbete med att ”Hitta Flimmer – Stoppa Stroke”. För varje 1000 personer som screenas med Zenicor-EKG kan man undvika att åtta personer drabbas av stroke. Vårt mål är att ingen människa ska behöva drabbas av stroke på grund av odiagnostiserat förmaksflimmer.

Mats Palerius
VD Zenicor Medical Systems AB

Övrigt

Resultat 2016 

Resultatet per aktie för perioden uppgick till - 0,38 kr (efter fullt utnyttjande av utestående teckningsoptioner).

Antalet utestående aktier per 2016-12-31 är 4 453 300.

Utdelning 

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska ske för verksamhetsåret 2016.

Redovisningsprinciper 

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagens krav och Bokföringsnämndens kompletterande normgivning BFNAR 2007:1, frivilligdelårsrapportering och följer Aktietorgets noteringskrav.  Från och med 2014 tillämpar Zenicor årsredovisningslagen och BFN:s kompletterande regelverk BFNAR 2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning (K3).

Bolagets redovisningsprinciper finns beskrivna i senaste avgivna årsredovisning (2015).

Bolagets verksamhet och riskfaktorer

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Vid bedömning av Zenicors framtida utveckling är det av vikt att vid sidan av potentiell resultattillväxt även beakta riskfaktorer. Zenicors verksamhet påverkas av ett flertal risker som kan ge effekt på Zenicors resultat och finansiella ställning i varierande grad. För en beskrivning av bolagets risker hänvisas till bolagets senaste avgivna årsredovisning (2015).

Transaktioner med närstående

Sedvanliga löner och ersättningar till styrelsen, företagsledningen och andra närstående har utbetalts under perioden på marknadsmässiga villkor.

Optionsprogram

Bolagsstämman beslutade den 24 juni 2014 att införa ett optionsprogram riktat till företagets anställda. Optionsprogrammet innefattar emission av högst 182 822 teckningsoptioner. Varje option ska berättiga till förvärv av en aktie till en kurs om 16 öre. Teckningsoptionerna skall ha en löptid om tre år med teckning av aktier under perioden 1-30 september 2017.

Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för nyteckning av 182 822 aktier kommer utspädningen av aktiekapitalet uppgå till ca 4,1 %.

Finansiella utvecklingen

Den ökade omsättningen härrör till ökad försäljning på Zenicors marknader. Inga större investeringar har gjorts under perioden.

Granskning 

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kommande rapporttillfällen 

Den fullständiga årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Zenicors kontor från 2017-05-03.

Delårsrapport för det första kvartalet 2017 publiceras 2017-05-19.

Årsstämma 

Årsstämman kommer att äga rum 2017-05-30 i Stockholm.

För ytterligare information kontakta:
Mats Palerius, VD
Zenicor Medical Systems AB
Saltmätargatan 8
113 59 Stockholm
Tel: 070-561 55 64
Mail: mats@zenicor.se
www.zenicor.se

Om Zenicor och Zenicor tum-EKG
Det svenska medicinteknikföretaget Zenicor är ledande inom hjärtdiagnostik och strokeprevention.  Zenicor tum-EKG är ett system för diagnostik av förmaksflimmer och andra hjärtarytmier och används idag på över 300 kliniker i norra Europa. Flera studier har visat att Zenicor tum-EKG har en överlägsen diagnostisk förmåga i kombination med kostnadseffektivitet och användarvänlighet.

Zenicors lösning består av en handhållen apparat (Zenicor tum-EKG) där patienten under en längre period själv kan registrera kortare episoder av sitt EKG, vilka sedan automatiskt via mobilnätet skickas till en central databas. Via Internet kan vårdgivaren därefter när som helst ta del av patientens EKG och ställa en diagnos. Lösningens effektivitet har dokumenterats i ett flertal artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter.

Zenicor har sin verksamhet med utgångspunkt från Stockholm och bedriver utveckling och tillverkning i Sverige, samt internationell forskning inom strokeprevention och screening för förmaksflimmer. Försäljning och marknadsföring sker med egen personal. Vid årsskiftet (2016-12-31) uppgick antalet anställda till tolv personer.

Om förmaksflimmer och stroke
Förmaksflimmer är den vanligaste formen av hjärtrytmrubbning med över 3 procent av befolkningen drabbad. Förmaksflimmer är en betydande riskfaktor för stroke. Förmaksflimmer behöver inte alltid ge symptom och många kan därför ha sjukdomen utan att veta om det.  Genom att tidigt upptäcka förmaksflimmer kan stroke förhindras. Varje år drabbas 15 miljoner människor i världen av stroke. Av dessa avlider en tredjedel inom 30 dagar och en tredjedel får bestående men. Lidandet för patienten är enormt och innebär mycket stora kostnader för samhället. Om flimmer upptäcks och förebyggande behandling med blodförtunnande läkemedel sätts in i tid, kan stroke som beror på förmaksflimmer förebyggas i 70 procent av fallen.

Denna information är sådan information som Zenicor Medical Systems AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2017.


Se hela rapporten  Further information about Zenicor

Publicerat: 2/17/2017 8:30:16 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

 • Mäster Samuelsgatan 42
 • 111 57 Stockholm
 • Telefon: 08 - 511 68 000
 • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se