Yield Life Science: Bokslutskommuniké januari - december 2016

Se hela bokslutskommunikén

 • Yield Life Science’s intressebolag Isofol Medical med läkemedelskandidaten Modufolin® fortsätter utvecklas positivt och visar stark utveckling.
 • Yield Life Science har under året genomfört nyemissioner vilka tillfört bolaget cirka 9,9 Mkr. Merparten av kapitalet har investerats i intressebolaget Isofol Medical. Nyemissionerna övertecknades kraftigt.
 • Yield Life Science genomförde en omvandling av bolagets aktier innebärande att det därefter endast finns ett aktieslag.
 • Isofol Medical har uppnått nya viktiga framsteg med amerikanska och europeiska läkemedelsmyndigheter innebärande en förkortning av tiden till registrering med flera år. United States Patent and Trademark Office har godkänt Isofols patent avseende användandet och den farmaceutiska kompositionen av Modufolin®.
 • Isofol Medical planerar att bolagets aktie ska noteras på Nasdaq First North Premier under första kvartalet 2017.
 • Resultatet för perioden uppgick till 2 067 Tkr (-508). Resultatet för fjärde kvartalet uppgick till 2 634 Tkr (-125).
  • Efter perioden: den amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) har slutfört sin granskning av bolagets ansökan om kliniska studier i USA (Investigational New Drug, IND) och meddelat att den första föreslagna kliniska studien med Modufolin® under en IND kan påbörjas.
  • Styrelsen i Yield Life Science föreslår till årsstämma att del av innehavet Isofol Medical delas ut till aktieägarna. För var tionde aktie i Yield Life Science delas ut en aktie i Isofol Medical.

Yield Life Sciences affärsidé

Yield Life Science är ett listat investeringsbolag som utvecklar företag inom läkemedel och medicinteknik med potential för kraftig värdetillväxt.

RESULTAT OCH FINANSIELLA UPPGIFTER

Resultatet för perioden uppgår före skatt till 2 067 Tkr (-508).

Utveckling i portföljbolagen

Isofol Medical

Isofol Medical är ett medicinskt utvecklingsföretag i klinisk fas som utvecklar Modufolin®som ersättare till leucovorin, en substans som listas av världshälsoorganisationen, WHO bland de mest betydelsefulla preparaten inom sjukvården. Det används bland annat för att öka effekten av 5FU (fluorouracil) vid behandling av kolorektal cancer och som rescue tillsammans med metotrexat vid behandling av osteosarcom. Modufolin®genomgår för närvarande kliniska fas I/II studier vid behandling av både kolorektal cancer och osteosarcom vid kliniker i Sverige och utomlands. Modufolin®förväntas ge bättre effekt av cancerbehandlingen för avsevärt fler patienter än leucovorin. Den potentiella marknaden för Modufolin®uppskattas till flera miljarder US dollar. Yield Life Science äger idag cirka 15,3 % av Isofol Medical.

Under perioden har bland annat följande skett:

•   Yield Life Science har under året genomfört nyemissioner vilka tillfört bolaget cirka 9,9 Mkr. Merparten av kapitalet har investerats i intressebolaget Isofol Medical. Nyemissionerna övertecknades kraftigt. Antalet aktier i Yield Life Science uppgår därefter till 14 972 498 stycken.

•         Yield Life Science äger idag cirka 15,3 % av Isofol Medical och är tillsammans med bolagets grundare, Bengt Gustavsson (via Biofol AB), huvudägare i bolaget.

•         Isofol Medical planerar att notera bolagets aktie i inledningen av 2017. I samband med detta genomför bolaget kapitalanskaffning i syfte att finansiera en jämförande studie som visar att Modufolin® ger en effektivare behandling än nuvarande standardbehandling med leucovorin, det mest använda läkemedlet inom all cancervård.

•         Isofol Medical rapporterade om genomförda framgångsrika möten med såväl amerikanska som europeiska läkemedelsmyndigheter angående utformningen av en registreringsgrundande pivotal klinisk fas II/III studie med bolagets läkemedelskandidat Modufolin®. Framstegen innebär en förkortning av tiden till registrering med flera år jämfört med industristandard. Myndigheterna hade inget att invända mot Isofol Medical’s planer varför bolaget nu påbörjar förberedelserna för en pivotal Fas II/III klinisk studie inom kolorektal cancer. Detta ger möjligheten att fullgöra det kliniska utvecklingsprogrammet med endast en pivotal effektstudie inom var och en av de två indikationerna bolaget arbetar med (kolorektal cancer respektive osteosarcom). Detta förkortar tiden till registrering med flera år jämfört med industristandard.

•         Vi är mycket nöjda med resultatet av dessa möten och kommer nu att fortsätta förberedelserna för den pivotala studie som skall inledas under första halvåret 2017. Att studien betraktas som pivotal innebär att den kan utgöra basen för regulatoriskt godkännande som läkemedel under förutsättning att vissa mål uppnås” säger Isofols Medicals VD, Anders Rabbe.

Efter perioden:

 • Styrelsen i Yield Life Science föreslår till årsstämman att del av innehavet i Isofol Medical delas ut till aktieägarna. För var tionde aktie i Yield Life Science delas ut en aktie i Isofol Medical.
 • Isofol Medical AB meddelar att den amerikanska läkemedels­myndigheten (FDA) har slutfört sin granskning av bolagets ansökan om kliniska studier i USA (Investigational New Drug, IND) och meddelat att den första föreslagna kliniska studien med Modufolin® under en IND kan påbörjas.

”Denna nyhet är mycket glädjande och en stor milstolpe för Isofol. USA är en strategisk målmarknad och intervjuer med opinionsledare indikerar ett stort intresse kring de potentiella behandlingsfördelarna med Modufolin®. Beskedet från FDA är därför ett avgörande steg för Isofols kommersiella plan och en viktig bekräftelse för våra aktieägare. Detta, tillsammans med våra tidigare myndighets­interaktioner, tar oss ännu ett steg närmre ett marknads­godkännande”, kommenterade Anders Rabbe, VD på Isofol Medical.

Yield Life Science finansierar sina portföljbolag med egna medel och ett omfattande nätverk av direktinvesterare. Yield Life Science deltar aktivt i utvecklingen av portföljbolagen både på lednings- och styrelsenivå. Sedan 2008 har Isofol Medical tillförts cirka 140 Mkr med mål att föra bolaget till exit via en försäljning. Därutöver har Yield Life Science aktivt deltagit i arbetet att bygga upp en styrelse och lednings­organisation med kompetens och erfarenhet både inom medicinsk forskning och utveckling och affärsmässiga strukturaffärer. Yield Life Science representeras i Isofols styrelse av sin ordförande Tommy Marklund och styrelseledamoten Lars Lind som också är medlem i Isofols Exekutivkommitté.

Framtida inriktning

Yield Life Science framtid kommer till fullo att fokuseras på utvecklingen i Isofol Medical. Potentialen för kraftig värdeökning bedöms som god. Om en stämma i Yield Life Science beslutar om utdelning av hela innehavet i Isofol Medical, kan Yield Life Science bli föremål för strukturaffär eller avveckling av verksamheten.

Yield Life Science aktieinnehav per sista december 2016

Onoterade aktier

Isofol Medical AB

Ägarandel ca 15 % av aktierna i bolaget.

ÖVRIG INFORMATION

Kommentarer till räkenskaperna

Eget kapital per aktie uppgick till 1,56 kr (0,97). Resultatet per aktie uppgick till
0,14 kr (-0,04).
Likvida medel uppgick vid periodens ingång till 414 Tkr och vid periodens slut till
1 727 Tkr. Soliditeten uppgick till 99,65 % (99,70).

Aktien

Antalet registrerade aktier i Yield Life Science uppgick per 2016-12-31 till
14 972 498 stycken. Totalt antal röster uppgick till 14 972 498 stycken. Aktiens kvotvärde är 0,6 kr.

Yield Life Science har cirka 2 400 Euroclear-registrerade aktieägare. Bolagets aktie handlas sedan den 3 november 2008 på AktieTorget. Kortnamn för Yield Life Science på aktielistan är Yild B.

Aktiekursen och orderdjupet kan följas på www.aktietorget.se

Redovisningsmetoder

Bolaget har vid upprättandet av denna rapport tillämpat Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer.

Kommande rapporttillfällen

Årsstämma, onsdag den 15 mars 2017, kl 15. Stämman kommer att hållas i Göteborg.

•         Delårsrapport för januari - mars 2017 lämnas onsdagen den 24 maj 2017.

•         Delårsrapport för april - juni 2017 lämnas onsdagen den 16 augusti 2017.

•         Delårsrapport för juli - september 2016 lämnas fredagen den 17 november 2017.

GRANSKNINGSRAPPORT

Denna bokslutskommuniké har ej varit föremål för revisorns granskning.


Se hela bokslutskommunikén   Further information about Yield Life Science

Publicerat: 2/17/2017 10:32:38 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

 • Mäster Samuelsgatan 42
 • 111 57 Stockholm
 • Telefon: 08 - 511 68 000
 • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se