HomeMaid: HomeMaid AB (publ)Kallelse till årsstämma inkl förslag till vinstutdelning

Se pressmeddelande

Aktieägarna i HomeMaid AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 23 maj 2017 kl 10.00 på HomeMaids kontor, Kungsgatan 17 i Halmstad.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall

- dels senast den 17 maj 2017 vara upptagen i utskrift av den av Euroclear Sweden AB (fd VPC AB) förda aktieboken,

- dels skriftligen anmäla sin avsikt att delta senast onsdagen den 17 maj 2017 kl. 12:00.

Anmälan skall ske per post under adress HomeMaid AB (publ), Kungsgatan 17, 302 46

Halmstad, eller mail på info@homemaid.se. Vid anmälan skall anges namn, person-

/organisationsnummer, adress och telefonnummer, antal aktier och aktieslag samt eventuella

biträden.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman,

senast den 17 maj 2017 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden (fd VPC). Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste därför underrätta förvaltaren om detta i god tid.

OMBUD M.M

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda daterad och undertecknad fullmakt för

ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis

eller motsvarande (“registreringsbevis”) för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör före stämman insändas per brev till bolaget.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman

2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två protokolljusterare

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt

koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. Beslut:

a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och

koncernbalansräkning

b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda

balansräkningen

c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

9. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

10. Val av styrelse, suppleanter samt revisor och revisorssuppleanter

11. Val av nomineringskommitté

12a. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier med eller

utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

12b. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

14. Stämmans avslutande

Punkt 8b

Styrelsen föreslår att av fria vinstmedel om 59 803 kkr. utdela belopp om 19 153 kkr. motsvarande en utdelning om 1,05 kr per aktie.

Punkt 9

Nomineringskommittén föreslår att styrelsearvode utgår med 3 prisbasbelopp per ledamot. Det utgår inget styrelsearvode till VD i HomeMaid AB (publ).

Punkt 10

Nomineringskommitténs förslag till styrelse är: Mats Claesson (omval), Patrik Torkelson (omval), Fredrik Grevelius (omval), Eva-Karin Dahl (omval) och Ingrid Nordlund (omval).

Punkt 12a

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, med eller

utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller

flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av högst 600 000 aktier mot kontant betalning, med apportegendom eller genom kvittning. Vid utnyttjandet av bemyndigandet skall emissionskursen bestämmas till marknadsvärdet varvid styrelsen dock äger rätt att besluta om viss rabatt.

Punkt 12b

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, med eller

utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller

flera tillfällen, fatta beslut om emission av teckningsoptioner som tillsammans ger en rätt att teckna högst 600 000 aktier mot kontant betalning, med apportegendom eller genom kvittning. Vid utnyttjandet av bemyndigandet skall emissionskursen bestämmas till marknadsvärdet varvid styrelsen dock äger rätt att besluta om viss rabatt.

Övrigt

Fullständiga förslag till beslut under punkterna 8, 9,10,11,12a, 12b, och 13 ovan samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer från och med den 2 maj 2017 att i sin helhet hållas tillgängliga på bolagets hemsida www.homemaid.se och på bolagets kontor

under adress HomeMaid AB (publ), Kungsgatan 17, 302 46 Halmstad och kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Halmstad i april

HomeMaid AB (publ)

Styrelsen


Se pressmeddelande  Further information about HomeMaid

Publicerat: 4/21/2017 8:00:33 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se