Igrene: Halvårsrapport för AB Igrene (publ), 556027-1305, 1 september 2016 - 28 februari 2017

Se hela halvårsrapporten

Resultat efter finansiella poster för perioden uppgår till – 3 204 KSEK (-2 633)

Resultat per aktie för perioden,   – 0,37 SEK (-0,36)

Bolagets soliditet uppgår till 97,5%  (95,1)

Väsentliga händelser under kvartal två

Nytt kärnborrhål inom Morafältet

Ett första undersökningshål med egen borrigg har utförts inom den norra delen av Mora-fältet. Hålet har borrats ned till 640 meter. På nivån 300-324 meter fanns mycket bitumen i borrkärnorna. Bitumen är det tyngsta ämnet i råolja. På nivån 377 meter nåddes en aktiv source rock (berg ur vilket kolväten genereras). Analys av borrkärnan från denna nivå visar höga halter av metan, etan, propan, butan, pentan och hexan.

Under borrningarna uppstod ett pulserande flöde av metangas på nivån 606-609 meter. 

Petrofysiska undersökningar av borrkärnorna skall nu utföras.

Förändringar i styrelsen

AB Igrene planerar för att 2017 ansöka om produktionstillstånd för att utvinna gas inom Morafältet.  Företaget står inför ett skarpt läge och ser över organisation och styrelse. 

Mats Budh har meddelat att han önskar trappa ner och avgå som verkställande direktör för bolaget. Processen att finna hans efterträdare pågår. 

Vid bolagsstämman i januari omvaldes till styrelsen Anders Rydberg (tillika ny ordförande), Göteborg, f 1950, Yvonne Vertes von Zikorszky, Zurich CH, f 1961, och Karl-Åke Johansson, Boliden, f 1946 samt nyvaldes Annette Berkhahn Blyhammar, Täby, f 1962 och Mats Budh, Mora, f 1946.

Kammarrätten ger inte prövningstillstånd

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd för Igrenes överklagande av Förvaltnings-rättens avslag till ansökningar om förlängning av undersökningstillstånd avseende gas.  

Igrenes ansökan om förlängning av 10 undersökningstillstånd avseende gas i Siljansringen godkändes av Bergsstaten betr 3 områden men avslogs när det gäller övriga 7 områden.

Detta avslagsbeslut har Igrene överklagat till Förvaltningsrätten och sedan vidare till Kam-marrätten, som nu avslagit ansökan om prövningstillstånd.

Igrene har i sitt överklagande hävdat och motiverat att när det gäller tillståndshanteringen av gas och olja inom ramen för Minerallagen så krävs vägledning och prejudikat eftersom denna prospektering skiljer sig så väsentligt från prospektering avseende traditionella mineraler.

Fortfarande har Igrene undersökningstillstånd för 11 områden inom Siljansringen gällande gas.

Förvaltningsrätten avslår Igrenes överklagande

Det handlar om fem undersökningstillstånd avseende olja om totalt 21 891 hektar runt Siljans-ringen som berörs av avslagsbeslutet.  

Ansökan avser förlängning i ytterligare fyra år (år 7–10) för vilket det krävs särskilda skäl. 

Förvaltningsrätten anser inte att det Igrene anfört utgör sådana särskilda skäl som avses enligt Minerallagen. 

Bolaget menar bland annat att Minerallagen inte tar hänsyn till den väsentliga skillnaden mellan prospektering efter gas och olja i jämförelse med prospektering efter mineraler. 

Avslagsbeslutet har överklagats till Kammarrätten. 

Fortfarande har Igrene undersökningstillstånd för 8 områden gällande olja.

Väsentliga händelser efter kvartal två

Nytt kärnborrhål inom den östra delen av Siljansringen

Borriggen har flyttats till en borrplats nordväst om Boda kyrkby på den östra sidan av Siljans-ringen. Igrene har tidigare utfört ett kärnborrhål cirka 2 000 meter söder om nu aktuell borrplats. Ett tredje hål skall därefter utföras triangulärt cirka 1 500 meter öster om befintligt hål.

Igrenes undersökningar tyder på att inom området finns sammanhängande system (eller flera system) av olja.

Borrningarna, som pågår, syftar till att försöka fastställa oljesystemets utbredning och mäktig-het.

Fullskaletest för produktion av gas inom Morafältet

Det produktionstest som tvingades avbrytas i november 2016 då gasen bildade iskristaller, s.k metanhydrater, som satte igen gasledningar och instrument och hotade att förstöra test-anläggningen återupptas. Testet i sig var lyckosamt och visade på stora mängder gas. 

Anläggningen har delvis byggts om för att kunna hantera metanhydrater om detta inträffar igen. 

Nytt produktionshål inom Morafältet

En borrplats har iordningställts cirka 800 meter öster om platsen för ovanstående produk-tionstest. Borrningarna ner till cirka 500 meters djup pågår samtidigt med produktionstestet.  

Halvårsresultat

Bolaget redovisar inga intäkter. Kostnaderna uppgår till 3 204 KSEK (2 633), varav en väsentlig del avser kostnader för provtagningar och analyser samt övriga konsulttjänster.

Svårigheterna att i ett prospekterande företag bedöma vilka poster som har ett varaktigt värde och som således kan bokföras som tillgång i balansräkningen har medfört att Bolaget valt att redovisa alla fältarbeten och omkostnader inklusive konsultkostnader över resultat- räkningen. Direkta kostnader för borrhåll bokförs som anläggningstillgång i balansräkningen och skrivs av enlig plan under 5 år. Avskrivningar av anläggningstillgångar uppgår till 390 KSEK (497).   Bolagets resultat för perioden motsvarar -0,37 SEK per aktie.

Likviditet och finansiering

Den 28 februari 2017 uppgick Bolagets likvida medel till 14 093 KSEK. Bolaget hade vid rapportdatumet inga långfristiga skulder.

Eget kapital, aktiekapital och soliditet

Den 28 februari 2017 uppgick Bolagets eget kapital till 25 489 KSEK varav 868 KSEK utgjordes av aktiekapital, 1 118 KSEK av bundna reserver och resterande 23 503 KSEK av fritt eget kapital.

Bolagets soliditet uppgick vid samma datum till 97,5%.

Anställda

Bolaget har en (2) personer anställda. Därutöver finns en inhyrd verkställande direktör och tidvis inhyrda konsulttjänster.

Aktien

Aktien handlas sedan den 22 augusti 2014 på AktieTorget under kortnamnet ABI och med ISIN-kod SE0006091476. Aktiekapitalet är efter den senaste nyemissionen under hösten 2016 fördelat på 8 677 670 aktier med ett kvotvärde om 0,10 SEK. Samtliga aktier ägs med samma rätt till röst och vinst i bolaget.

Antalet aktieägare uppgår till ca 2 500.

Så här långt handlas aktien i relativt små volymer och till stor spread.

Redovisningsprinciper

Bolagets redovisning upprättas i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 (K3 reglerna).

Denna rapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällen

Bolaget kommer att lämna återkommande ekonomisk information enligt följande:

21 juli 2017                                                                 Kvartalsrapport Q3

20 oktober 2017                                                       Bokslutskommuniké

19 januari 2018                                                         Kvartalsrapport Q1

Vid ytterligare frågor, kontakta Mats Budh, Verkställande Direktör mats.budh@igrene.se, 070-650 62 26


Om Igrene

AB Igrene prospekterar efter gas och olja i Siljansringen i Dalarna. Bolaget är noterat på AktieTorget och har cirka 2 500 aktieägare.

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater.

Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen. Flera provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kraftiga flöden av ren metangas.

Nu pågår arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det handlar om.

Igrene har varit verksamt i 14 år.  Bolaget har undersökningstillstånd för gas och olja inom mycket stora områden av den del av Siljansringen som ligger utanför nedslagskratern där förutsättningarna för att hitta lock, som håller gasen instängd, är goda.

Med de undersökningstillstånd, som nyligen utverkats, ämnar Igrene fördjupa undersök-ningsarbetet även på några platser innanför kraterkanten.

Se www.igrene.se  


Se hela halvårsrapporten  Further information about Igrene

Publicerat: 4/21/2017 8:12:57 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se