HQ: HQ ABs företrädesemission övertecknad

Se pressmeddelande

HQ AB (publ) (”HQ AB” eller ”Bolaget”) har slutfört nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare som beslutades av årsstämman den 15 maj 2017, där teckningsperioden löpte ut den 13 juni 2017. Totalt tecknades 29 974 849 aktier med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 94,4 procent av de 31 765 006 erbjudna aktierna. Därtill mottogs anmälningar om att teckna 11 434 433 aktier utan stöd av teckningsrätter vilket motsvarar cirka 36,0 procent av de erbjudna aktierna. Nyemissionen tecknades därmed till cirka 130,4 procent vilket innebär att inga emissionsgarantier kommer att tas i anspråk. Genom nyemissionen kommer HQ AB tillföras cirka 15,8 MSEK före emissionskostnader. 

De återstående 1 790 157 aktierna, motsvarande cirka 5,6 procent av de erbjudna aktierna, har tilldelats personer som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivs i prospektet. Meddelande om tilldelning sker genom avräkningsnota som utsänds till respektive tecknare. Aktierna ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Betalda tecknade aktier (BTA) handlas på Aktietorget fram till dess att emissionen har registrerats av Bolagsverket och kommer därefter att ersättas av aktier. Detta beräknas ske i slutet av juni 2017.

Genom nyemissionen ökar aktiekapitalet i HQ AB med 630 762 SEK genom emission av 31 765 006 aktier. Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 10 092 196 SEK, fördelat på 508 240 096 aktier.

För mer information, vänligen kontakta:

Christer Sandberg, styrelseordförande, telefon 070-666 10 30

Denna information är sådan information som HQ AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juni 2017.

.


Se pressmeddelande  Further information about HQ

Publicerat: 6/19/2017 8:44:16 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se