Enrad: Enrad genomför strategiska förändringar och koncentrerar verksamheten på kylaggregat och värmepumpar

Se pressmeddelande

Efter en strategisk genomgång har styrelsen i Enrad, som tillträdde på årsstämman den 4 maj 2017, beslutat att koncentrera och fokusera verksamheten på de kylaggregat och värmepumpar bolaget utvecklat med vilka bolaget har ett tekniskt försprång med sin varvtalsstyrning av systemen och användandet av naturligt köldmedium. Den VVS-verksamhet som bolaget bedrivit sedan några år tillbaka kommer att avvecklas under året varpå tre anställda kommer att sägas upp. En av dessa är Mikael Larsson, en av grundarna till Enrad som haft VVS-verksamheten som sin huvudsakliga arbetsuppgift.

Enrads affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja miljövänliga energieffektiva kylaggregat och värmepumpar. Kylaggregaten och värmepumpsanläggningarna är fokuserade på applikationer inom fyra segment, butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar, vilka riktas mot livsmedelsbutiker, serverhallar, flerfamiljshus samt kommersiella fastigheter. Vid sidan om denna verksamhet har bolaget, med anledning av en av grundarnas bakgrund, bedrivit traditionell VVS-verksamhet. Styrelsen har idag fattat beslut om att helt fokusera verksamheten mot kylaggregat och värmepumpar då denna verksamhet i bolaget utvecklas starkt och allt fokus måste läggas inom dessa segment.

Bakgrund

I VVS-verksamheten har det varit tre personer anställda, vilka kommer att lämna Enrad under hösten, dock senast den sista november 2017. Sålda projekt kommer att färdigställs under året, men ingen nyförsäljning kommer att ske inom VVS. Bland de som lämnar bolaget är en av Enrads grundare, Mikael Larsson, som kommer att fortsätta med VVS-installationer i egen regi.

Bakgrunden till förändringen är att Mikael Larsson och Bolaget inte kommit överens om det ekonomiska upplägget för en fortsatt gemensam affär. Styrelsen har av den anledning genomfört en fördjupad ekonomisk granskning av VVS-verksamheten och utifrån den en konsekvensanalys där utgångspunkten var att fortsatt satsa på VVS-verksamheten alternativt avveckla den. Att utveckla VVS-verksamheten till en lönsam del av bolaget skulle kräva ytterligare investeringar och nyanställningar för att kunna täcka de overheadkostnader som verksamheten har. Genom det distributionsavtal som bolaget tecknat med Refrico för den svenska marknaden och med ABK för den norska marknaden har behovet av egna installatörer minskat då anläggningarna säljs till fristående installationsföretag. För installationsarbeten av värmepumpar sköts detta till största delen av de företag som har helhetsansvaret för rörinstallationerna vid byggena.

”Det är olyckligt att händelsen med Mikael om hans löneanspråk och beslutet om avveckling av VVS-verksamheten kommer mitt uppe i pågående nyemission. Så som ny styrelseordförande har jag varit tvungen att ta i de meningsskiljaktigheter med Mikael Larsson som funnits om bolagets färdriktning”, förklarar Jakob Granström den uppkomna situationen. ”När det blev klart för oss nya i styrelsen att vi bedrev en olönsam verksamhet inom VVS och att det hade krävts ytterligare investeringar för att nå lönsamhet var beslutet ändå lätt att ta. Omsättningsmässigt pratar vi ändå om små belopp för VVS-verksamheten, ett bortfall jag bedömer vi kan kompensera med några extra order på aggregat under nästa år. Vi måste givetvis koncentrera alla krafter på den verksamhet som är bolagets framtid. Mikael har bidragit mycket med utvecklingen av bolagets produktprogram, men nu krävs det andra kompetenser för att utveckla företaget. Vi känner oss trygga med att lyckas då Tomas Larsson, som är den som utvecklat bolagets unika varvtalsstyrning, brinner för verksamheten och kvarstår i bolaget. Vi har även fått positiva signaler från företrädare för Weland Stål AB som är största ägare i Enrad. De kommer att göra ett teckningsåtagande och försvara sin ägarandel i Enrad”.

”Att vi släpper VVS-delen i bolaget innebär att vi på kort sikt kommer tappa en del i omsättning, men resultatmässigt kommer det snarare att vara positivt. Vi har inte haft någon direkt lönsamhet i den verksamheten”, förklarar Andreas Bäckäng, VD i Enrad. ”Nu kommer vi att kunna fokusera alla resurser och investeringar på försäljning och utveckling av kylaggregat och värmepumpar med det naturliga köldmediet propan. Att kunna vara helt fokuserad på det som är bolagets kärnverksamhet kommer att göra skillnad”.

Med anledning av ovan lämnade information har styrelsen i Enrad AB offentliggjort ett tilläggsmemorandum. Tilläggsmemorandumet finns att tillgå på bolagets, Aktieinvest FK ABs och AktieTorgets respektive hemsidor, www.enrad.se, www.aktieinvest.se och www.aktietorget.se.

För ytterligare information

Andreas Bäckäng
VD, Enrad AB
Telefon: 070-89 55 646
E-post: Andreas.Backang@enrad.se

Denna information är sådan information som Enrad är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juni, 2017. 


Se pressmeddelande  Further information about Enrad

Publicerat: 6/19/2017 8:50:01 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se