Phase Holographic: Bokslutskommuniké (2016-05-01 - 2017-04-30)

Se bokslutskommunikéDocument dividerArticlesDocument dividerM4 QIMR CoreDocument dividerPeterEgelberg-600

I KORTHET

  • Helårets nettoomsättning uppgick till 4 127 (3 706) TSEK. Det totala ordervärdet för order mottagna efter perioden uppgick till 748 TSEK vid rapportdagen.
  • Under fjärde kvartalet uppgick bruttomarginalen till 62 %, motsvarande c:a 80 % vid direktförsäljning till kund. Komponenter till HoloMonitor köps nu in i större kvantiteter, vilket gör att bruttomarginalen framöver förväntas uppgå till c:a 60 % eller högre.
  • Omfattande kvalitetssäkringsarbete har medfört att marknadsbearbetningen intensifierades först i inledningen av 2017. Detta har nu resulterat i en markant ökning av antalet offertförfrågningar. I kombination med den våg av vetenskapliga artiklar som nyligen publicerats indikerar detta att försäljnings­utvecklingen under 2016/17 är en direkt följd av att marknads- och försäljningsarbetet avsiktligt begränsades tills dess att produktkvalitet och leveransförmåga säkerställts, vilket nu alltså har skett.
  • Ytterligare instrument har driftsatts vid University of Iowa, Taipei Veterans General Hospital, University of Tehran (2 enheter), InnovaBio i Sankt Petersburg, QIMR Berghofer Medical Research Institute i Brisbane samt vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.
  • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2016/17.

FEBRUARI 2017 – APRIL 2017

Nettoomsättning                                                              1 221 (1 212) TSEK

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)              -2 129 (-1 997) TSEK

Nettoresultat                                                                  -3 378 (-3 443) TSEK

Resultat per aktie                                                                 -0,29 (-0,33) SEK

MAJ 2016 – APRIL 2017

Nettoomsättning                                                              4 127 (3 706) TSEK

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)              -6 039 (-6 108) TSEK

Nettoresultat                                                                -10 416 (-9 329) TSEK

Resultat per aktie                                                                 -0,90 (-0,94) SEK

VD-KOMMENTAR

“I went in 1932 to the Zeiss Works [Zeiss är fortfarande en världsledande leverantör av mikroskop] in Jena to demonstrate [faskontrastmikroskopet]. It was not received with such enthusiasm as I had expected. Worst of all was one of the oldest scientific associates, who said: ‘If this had any practical value, we would ourselves have invented it long ago’.”

Ursprungsidén

Dessa ord är från Frits Zernikes Nobelföreläsning 1953. När Zernikes uppfinning till slut lanserades kommersiellt i slutet av 40-talet revolutionerades cellbiologin. Faskontrastmikroskopet uppfanns i en tid då datoriserad bildbehandling ännu var ett okänt begrepp. Inte oväntat, fungerar teknikerna mindre bra tillsammans. Holografisk mikroskopering förbättrar och anpassar faskontrastmikroskopets fördelar till datoriserad bildbehandling. Detta var ursprungsidén som ledde till att PHI bildades 2004 och som oförändrat leder oss även idag.

Allt mer mainstream

Sedan dess har holografisk mikroskopering utvecklats från att initialt bli bemött med samma bristande entusiasm som faskontrastmikroskopet till att snabbt bli allt mer mainstream inom forskningen. Beviset för detta kom den 19:e maj 2017 då International Society for Advancement of Cytometry publicerade en särskild utgåva, helt ägnad åt att presentera holografisk mikroskopering och närliggande tekniker för en bredare vetenskaplig publik. I utgåvan bygger 3 av de 10 originalartiklarna på forskningsresultat skapade med HoloMonitor.

Vikten av mainstream

Jag får ofta frågan “Om HoloMonitor nu är så fantastisk, varför kastar inte forskare sig över den?”. Tveklöst fick Zernike samma fråga efter att han kommit hem från den dystra demonstrationen hos Zeiss. Vi människor uppskattar förändring. Men, om förändringen är för snabb och utanför vår “comfort zone” känner vi att vi tappar kontroll och reagerar instinktivt mot förändringen, på det sätt som medarbetarna vid Zeiss gjorde.

Vetenskapliga artiklar

Detta för mig till varför vetenskapliga artiklar är så viktiga. Oberoende experter granskar vetenskapliga artiklar anonymt. Därmed både marknadsför och bevisar artiklarna med hög trovärdighet för den breda majoriteten av framtida kunder att HoloMonitor och holografisk mikroskopering ger bättre forskningsresultat än deras gamla trotjänare, faskontrastmikroskopet. De veten­skap­liga artiklarna gör vår bransch unik. Artiklarna är ett fantastiskt redskap för att på ett sakligt sätt förmedla kunskap om ny teknik, men även för att bedöma intresset för tekniken och framtida försäljning.

Vetenskapliga artiklar baserade på resultat skapade med HoloMonitor.

Indikator om försäljningstillväxt

Kundnyttan för våra akademiska och industriella kunder är att skapa nya forskningsresultat. Den akademiska forskningen syftar till att publicera dessa nya forskningsresultat. Tillväxten av antalet publicerade artiklar där HoloMonitor har en framträdande roll är därför en tidig indikation på framtida försäljningstillväxt. Antal vetenskapliga artiklar, posters och doktorsavhandlingar har nu vuxit till väl över 80, fördelade över ett 60-tal forskare. Se hela listan här.

Produktverifiering

Allt för många bolag med lovande produkter har fallit i ivern om en snabb försäljningsökning; en alltför kostsam försäljningsorganisation rekryteras innan produkten kan tillverkas i volym med hög och jämn kvalité till en hållbar kostnad. Svårigheten ligger i produktverifieringen. Varje kund hanterar produkten lite annorlunda. Det enda sättet att med säkerhet fastställa att en produkt kommer att fungera i fält är därför att i tillräckligt stor omfattning testa den i fält. All annan form av produktverifiering är förknippad med en stor osäkerhet. De drygt 90 instrument som är i drift har gjort det möjligt att identifiera och verifiera de enkla konstruktionsförändringar som varit nödvändiga för att HoloMonitor bl.a. skall klara den varma och mycket fuktiga inkubatormiljön utan driftstörningar.

HoloMonitor i drift vid QIMR Berghofer i Brisbane.

Försäljning

I tidigare rapporter har vi nämnt att vårt omfattande kvalitetssäkringsarbete har medfört att vi först i inledningen av 2017 intensifierade vår marknadsbearbetning. Den sedan årsskiftet förstärkta marknadsorganisationen bedriver nu ett allt intensivare försäljningsarbete i samarbete med våra distributörer. Detta har resulterat i en markant ökning av antalet offertförfrågningar, ett mycket betydelsefullt steg i en säljprocess som inte sällan tar månader i anspråk. Ökningen av offertförfrågningar i kombination med den våg av vetenskapliga artiklar som nyligen publicerats indikerar att årets försäljningsutveckling är en direkt följd av att marknads- och försäljningsarbetet avsiktligt begränsades tills dess att produktkvalitet och leveransförmåga säkerställts, vilket nu alltså har skett.

Varken hus eller bolag utan grund lär bestå eller betinga ett högre värde. Grunden för lönsam och långsiktig volymförsäljning har nu lagts med förbättrad bruttomarginal, kvalitetssäkrade produkter, säkerställd produktion, allt mer etablerad teknik, bekräftad kundnytta och med en i nuläget begränsad konkurrens.

Peter Egelberg

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Egelberg, VD

Tel: +46 703 19 42 74
E-mail: peter.egelberg@phiab.se
Web: www.phiab.se

Denna information är sådan information som Phase Holographic Imaging är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s mark-nadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juni 2017.

Phase Holographic Imaging (PHI) är ledande i utvecklingen av banbrytande instrumentering och mjukvara för time-lapse cytometri. Sedan det första instrumentet introducerades 2011 erbjuder bolaget idag en serie produkter för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers dynamik som kringgår nackdelarna med traditionella mätmetoder, vilka kräver toxisk infärgning. Med huvudkontoret i Lund marknadsför PHI bolagets produkter genom ett nätverk av internationella distributörer. Genom att aktivt främja forskning och användning av time-lapse cytometri utökar PHI sin kundbas och sina vetenskapliga samarbeten inom cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier.


Se bokslutskommunikéDocument dividerArticlesDocument dividerM4 QIMR CoreDocument dividerPeterEgelberg-600  Further information about Phase Holographic

Publicerat: 6/19/2017 8:51:17 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se