Enrad: Weland Stål AB gör teckningsåtagande om 3 836 000 SEK i pågående emission i Enrad AB

Se pressmeddelande

Enrads huvudägare, Weland Stål AB, har idag meddelat att de gör ett teckningsåtagande i pågående emission i Enrad om 3 836 000 SEK, motsvarande 685 000 aktier. Tecknings-åtagandet innebär att de försvarar sin ägarandel i bolaget som uppgår till 34,27 procent.

Villkoren för teckningsåtagandet från Welands sida är de samma som för övriga investerare som gjort teckningsåtagande i emissionen. Samtliga teckningsåtaganden har gjorts utan ersättning. De samlade åtagandena uppgår till 5 084 800 kronor, vilket motsvarar 45,4 procent av emissionen. Dessa förbindelser har villkorats av att tecknarna garanteras full tilldelning i nyemissionen. Det innebär att 908 000 aktier tilldelas teckningsåtagarna och resterande 1 092 000 kan tecknas av nya investerare i emissionen. Avtalet för teckningsförbindelserna medger dock en möjlighet för tecknarna att vid övertecknad emission fritt välja att lämna hela eller delar av sitt teckningsutrymme till förmån för nya aktieägare. Ingen ersättning har utgått till tecknarna för deras åtaganden.

Med anledning av ovan lämnade information har styrelsen i Enrad AB offentliggjort ett tilläggsmemorandum. Tilläggsmemorandumet finns att tillgå på bolagets, Aktieinvest FK ABs och AktieTorgets respektive hemsidor, www.enrad.se, www.aktieinvest.se och www.aktietorget.se.

För ytterligare information

Andreas Bäckäng
VD, Enrad AB
Telefon: 070-89 55 646
E-post: Andreas.Backang@enrad.se

Denna information är sådan information som Enrad är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juni, 2017.  


Se pressmeddelande  Further information about Enrad

Publicerat: 6/19/2017 8:55:01 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se