Cline: Halvårsrapport för Cline Scientific AB (publ), 556867-8238, för period 1 januari - 30 juni 2017Halvår januari-juni 2017 i sammandrag

 • Intäkter under första halvåret uppgick till 365 kSEK (132 kSEK).
 • Resultat före skatt, -1 377 kSEK (- 2 131 kSEK).
 • Summa eget kapital uppgick till 3 538 kSEK (5 617 kSEK) vid periodens slut.
 • Likvida medel uppgick till 1 790 kSEK (4 951 kSEK) vid periodens slut.

Kvartal april-juni 2017 i sammandrag

 • Intäkter under andra kvartalet uppgick till 48 kSEK (10 kSEK).
 • Resultat före skatt, - 806 kSEK (- 1 133 kSEK).
 • Summa eget kapital uppgick till 3 538 kSEK (5 617 kSEK) vid periodens slut.
 • Likvida medel uppgick till 1 790 kSEK (4 951 kSEK) vid periodens slut.

Resultat och ställning

Resultat för första halvåret före skatt uppgick till -1 377 kSEK (- 2 131 kSEK) eller -0,18 kr (-0,28 kr) per aktie. Antal utestående aktier är 7 500 000 stycken (7 500 000 stycken). Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 1 790 kSEK (4 951 kSEK). Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period/tidpunkt föregående år.

Väsentliga händelser under perioden

 • I februari godkände det amerikanska patentverket, The United States Patent & Trademark Office, Clines patentansökan “A Method for Preparing a Surface with a Controlled Coverage of Nanograde Particles”.
 • I februari kom också ett förhandsbesked om att samma patentansökan i Japan kommer att godkännas under våren.
 • Under mars månad blev det klart att Cline Scientific AB har startat ett amerikanskt helägt dotterbolag, Cline Scientific Inc.
 • Under samma månad ökade Chalmersstiftelsen sitt aktieinnehav i Cline med 94 000 aktier. Stiftelsens totala ägarandel uppgår efter detta till ca. 5 % av kapitalet och ca. 3 % av rösterna.
 • Även VD Patrik Sundh har ökat sitt innehav med 14 000 aktier.
 • På årsstämman valdes Ann-Christine Hvittfeldt till styrelseordförande och Arne Ferstad valdes in som ledamot i styrelsen
 • Kundfaktureringen ökar, dels från befintliga kunder men även från nya kunder från bl.a Norge
 • Ökat intresse för Clines nanopartiklar har resulterat i återkommande ordrar till klinisk diagnostikforskning i Lund
 • Cline ställde ut med monter på ISSCR:s konferens i Basel, Schweiz i början på mars. Eventet fokuserade på kliniska applikationer av stamceller och besöktes framförallt av det stora kluster av läkemedelsbolag som finns i Schweiz och Tyskland.
 • Japanska patentverket godkände Clines patentansökan gällande gradientteknologin.
 • Cline har inlett förhandlingar med en Schweizisk distributör.

VD kommentar

”Vi har under kvartalet som gått ägnat oss åt ytterligare patentansökningar som blev möjliga i och med godkännanden av vårt grundpatent i USA och Japan. Ett godkänt patent möjliggör en utökad satsning i båda dessa marknader där vi redan startat i Japan med en större distributör och i USA med en mindre. I USA har vi dessutom tagit beslutet att etablera en egen verksamhet på sikt och vi har därför redan nu startat ett dotterbolag, Cline Scientific Inc. Vårt mål är att ha en egen verksamhet startad där under 2018. Att etablera oss i USA som är världens i särklass största marknad för Life Science produkter ser vi som en otroligt spännande utmaning. Det är fortsatt i USA man måste lyckas för att nå in på de stora marknaderna för rutinanvändning och produktion.

Våra marknadsaktiviteter får fortsatt mycket fokus, senast med deltagande på ISSCR Basel konferens. I denna del av Centraleuropa finns ett antal större läkemedelsföretag med sina huvudkontor och forskningscentra (Novartis, Roche, Boehringer Ingelheim m. fl.). Därför kommer vi att fokusera våra marknadsansträngningar här och har som mål att senast under 2018 ha en direkt närvaro med egen personal.

Vi ökar kontinuerligt vår kundbas och ökar därmed vår försäljning. Även om vår omsättning fortfarande är relativt blygsam så innebär det för oss att vi förutom inkomster också börjar bygga upp de referenser som är så viktiga för att få ett genombrott i Life Science marknaden.

Det nya bolag, Liv Diagnostics AB, som utvecklar en helt ny diagnostisk metod för metastaserande cancer baserad på Clines gradientteknolgi har nu genomfört sin första finansieringsrunda vilken för Liv var mycket lyckad. Detta kommer att innebära fortsatta ordrar från detta projekt till Cline på kort sikt och vid ett lyckat projekt en möjlighet till licensinkomster på lite längre sikt.

Vi lägger mycket ansträngning på att hitta fler liknande projekt där Clines teknologi kan användas för att möjliggöra andra nya produkter för att på så sätt bygga både försäljning på kort sikt och möjlighet till framtida värde i form av licensavtal.”

Patrik Sundh

Verkställande direktör

Göteborg 2017-08-11

Styrelsen för Cline Scientific AB,

Ann-Christine Hvittfeldt, Styrelseordförande

Arne Ferstad

Clas Bolander

Helena Herlogsson

Patrik Sundh, VD

Kommande rapport

2017-11-17

Granskning av revisor

Denna redogörelse har inte varit föremål för särskild granskning av företagets revisor. 

Om företaget

Cline Scientifics verksamhet omfattar utveckling, marknadsföring och försäljning av produkter baserade på nanoteknologi ämnade för biomedicinsk forskning och produktion. Produkterna är uppdelade i tre olika produktgrupper: nanopartiklar, nanoytor, samt nano gradientytor. Av dessa är den sistnämnda täckt av ett patent samt ett antal patentansökningar i olika marknader. Företaget har som policy att alltid utvärdera om nya produkter är patenterbara.

Redovisnings- och värderingsprinciper

Denna halvårsrapport är upprättad i överensstämmelse med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Åsredovisning och koncernredovisning (K3-regler).

De redovisningsprinciper som i övrigt tillämpas i denna halvårsrapport beskrivs närmare i noter till årsredovisning 2016.

Denna information är sådan information som Cline Scientific  är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 augusti 2017. 

Cline Scientific AB  

Carl Skottsbergs gata 22 B
413 19  GÖTEBORG

Telefon: 031-387 55 55 
E-post: info@clinescientific.com 
Hemsida: www.clinescientific.com

Kort om Cline Scientific

Cline Scientific AB är ett bolag som med nanoteknik möjliggör för forskare att utveckla metoder för både att med stamceller skapa "reservdelar" till människokroppen och att studera cancerceller med högre precision. Med hjälp av Cline Scientifics patenterade Nanoytor och Nanogradienter kan forskarna lokalisera på vilket underlag som stamceller har en kontrollerad tillväxt eller exakt hur cancerceller påverkas av läkemedel. Bolaget har flertalet betalande kunder i form av forskare och forskningsprojekt runt om i världen.


  Further information about Cline

Publicerat: 8/11/2017 9:00:21 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

 • Mäster Samuelsgatan 42
 • 111 57 Stockholm
 • Telefon: 08 - 511 68 000
 • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se