VideoBurst: Delårsrapport Q3 2016 Videobur Sthlm Int AB (559046-7717)

Se hela delårsrapporten

Styrelsen och verkställande direktören för Videobur Sthlm Int AB avger härmed följande rapport för perioden

2016-01-12 - 2016-09-30

VD har ordet

Det har varit ett kvartal som inleddes lugnare för att sedan skjuta fart. Sommaren är en lågintensiv period inom kommunikationsbranschen och under juli-augusti så har intäkterna och nykundsintaget, som väntat, befunnit sig på lägre nivåer. I september så vaknade marknaden till liv ordentligt och vi kunde skörda från vårt hårda försäljningsarbete som pågått innan och under sommaren. Detta resulterade i 820 tkr i intäkter i september, vilket är mer än en fördubbling av den den tidigare toppmånaden under 2016 gällande intäkter och målsättningen är att få dem att stiga kontinuerligt framöver.

Vi fortsätter enligt plan att investera i försäljning och produktutveckling och en naturlig följd av det är ökade personal- och utvecklingskostnader. Detta är investeringar som är nödvändiga för att behålla högt tryck i försäljningsarbetet och att fortsatt förbättra vår plattform.

Vi har haft en tes att användningsområdet för onlinevideo är stort och att behovet av VideoBursts tjänster finns i många branscher. Detta bekräftas under Q3 då nästan samtliga av våra nya kunder kommer från branscher där vi inte haft kunder tidigare bl a onlinespel (betting), events/mässor och egenhälsovård. Vi ser en stor potential att växa inom dessa segment framöver.

En viktig milstolpe för VideoBurst är lanseringen av vår onlineförsäljning som skedde i månadsskiftet september/oktober. På Internet finns inga nationsgränser och vårt digitala erbjudande, där vi kan konvertera kunder utan manuell handpåläggning, är det som verkligen kan få VideoBurst att på längre sikt växa kraftigt internationellt. Nu intensifieras arbetet online genom att hela tiden optimera, paketera, marknadsföra och i slutändan sälja vårt digitala erbjudande.

John Goliats

Verkställande Direktör

Videobur Sthlm Int AB

Översikt

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT DE FÖRSTA NIO MÅNADERNA 2016

Totala intäkter uppgick till 2,7 MSEK

Rörelseresultatet uppgick till -2,3 MSEK

Periodens resultat uppgick till -2,3 MSEK 

Resultat per aktie uppgick till -0,17 SEK 

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT Q3 2016

Totala intäkter uppgick till 1,2 MSEK

Rörelseresultatet uppgick till -1,2 MSEK

Periodens resultat uppgick till -1,2 MSEK 

Resultat per aktie uppgick till -0,09 SEK

 

ANTALET AKTIER

Bolaget har per 2016-09-30, 14 000 000 aktier

KOMMANDE RAPPORTER

Bokslutskommuniké 2016                                      2017-02-24

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN (1/12-2016 - 30/9-2016)

        Den 21 juni 2016 startade handeln med Videobur Sthlm Int ABs aktier på marknadsplatsen AktieTorget.

        VideoBurst lanserade i juni en ny produkt Fan Engagement. Den ger sina kunder möjligheten att enkelt och smidigt skapa användargenererade videos. Den första kunden är en ledande aktör inom prenumerationsbaserad e-handel.

        VideoBurst inledde i juni ett strategiskt samarbete med musikföretaget Epidemic Sound.

        VideoBurst inledde i augusti ett samarbete med Sveriges största hemelektronikkedja Elgiganten. Med VideoBursts plattform kan Elgiganten snabbare och effektivare producera och distribuera sina reklamfilmer på nätet.

        Keybroker, Sveriges ledande byrå inom digital kundanskaffning, och Videoburst tecknade i augusti ett samarbetsavtal.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

        VideoBurst lanserade sin onlineförsäljning i början av oktober. VideoBurst har ompaketerat en del av sitt erbjudande för att passa onlinekunder ännu bättre och utvecklat köpfunktionen så att ingen manuell handpåläggning krävs. Detta sker genom en PayPal-integration.

        VideoBurst skriver ett samarbetsavtal med Skruvat.se, Nordens största e-handelsplats för nya bildelar. Ordervärdet uppgår till ca 150 000 kr (under en 12-månadersperiod).

KOMMENTAR TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN DE NIO FÖRSTA MÅNADERNA 2016

Bolaget Videobur Sthlm Int AB startades i december 2015 och i januari 2016 förvärvades dotterbolaget Videobur Sthlm AB till 100 procent. Koncernen bildades sålunda i januari 2016. Rapportperioden omfattar tiden 12/1-2016 fram till 30/6-2016. Detta innebär att siffror för motsvarande period föregående år ej är tillgängliga.

Alla siffror och kommentarer avser koncernen och belopp anges i tkr.

 

RESULTATRÄKNING

Intäkterna för bolaget i perioden uppgick till 2 702 tkr. Dessa består, dels av intäkter för skapande av kundunika videomallar och abonnemangsintäkter, dels av aktiverat arbete för utveckling av IT-plattformen samt övriga intäkter som avser återläggande av negativ goodwill. Negativ goodwill återläggs i resultaträkningen under en 12-månadersperiod. 

Ökningen av intäkterna jämfört med andra kvartalet 2016 uppgår till 308 tkr. Vidareutveckling av databasen, ökade marknadsinsatser och rekrytering av nya säljare har gett fortsatt effekt trots att en stor del av Q3 perioden infaller under sommarperioden.

Personalkostnaderna för de första nio månaderna uppgick till 2 883 tkr. Under det tredje kvartalet ökade personalkostnaderna med 409 tkr jämfört med det andra kvartalet vilket till stor del beror på en fortsatt växande säljavdelning.

Övriga externa kostnader och handelsvaror, som till största delen avser utvecklingskostnader för IT-plattformen, uppgick tillsammans till 2 131 tkr för det första halvåret 2016. Under det tredje kvartalet uppgick dessa kostnader till 928 tkr, vilket är en ökning med 344 tkr jämfört med det andra kvartalet. Detta beror främst på en ökning i kostnader för produktutveckling.

För rapportperioden januari - september 2016 var rörelseresultat -2 325 tkr.

BALANSRÄKNING

De immateriella anläggningstillgångarna uppgår till 3 953 tkr per den 30 september 2016, vilket består av kostnader för utvecklingsarbete för IT-plattformen.

Bolagets omsättningstillgångar uppgick till 3 183 tkr vid periodens utgång. Tillgångarna består till största delen av kundfordringar på 828 tkr och kassa och bank som uppgick till 1 712 tkr per den sista september 2016.

Bolagets egna kapital uppgick 2016-09-30 till 6 069 tkr.

Avsättningar uppgick till 279 tkr och består av en negativ goodwill på 279 tkr. Negativ goodwill i resultaträkningen återförs under en 12-månadersperiod.

Kortfristiga skulder på totalt 788 tkr utgörs främst av skulder till leverantörer på 445 tkr.


Se hela delårsrapporten  Further information about VideoBurst

Publicerat: 10/28/2016 10:58:45 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se