Zenicor: Delårsrapport kvartal 3, 2016 (Nyheten försenat upplagd på AT:s hemsida kl. 11:19 pga datafel)

Se hela rapporten från Zenicor

Zenicor Medical Systems AB (publ), 556642-3678

1 januari – 30 september 2016

Sammanfattning

 • Omsättningen för perioden januari-september uppgick till 11 640 (10 701) KSEK
 • Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 2 808 (2 589) KSEK
 • Rörelseresultatet för perioden januari-september uppgick till -1 919 (-3 753) KSEK
 • Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till -1 255 (-1 556) KSEK
 • Resultatet per aktie för perioden januari-september uppgick till - 0,45 (-0,85) kr

Det svenska medicinteknikföretaget Zenicor är ledande inom hjärtdiagnostik och strokeprevention. Zenicor tum-EKG är ett system för diagnostik av förmaksflimmer och andra hjärtarytmier och används idag på över 300 kliniker i norra Europa.

Viktiga händelser under perioden (juli-september)

 •  Omsättningen för tredje kvartalet 2016 uppgick till 2 808 (2 589) KSEK, en ökning med 8 % jämfört med tredje kvartalet 2015.
 •  Omsättningen för perioden januari-september 2016 uppgick till 11 640 (10 701) KSEK,
  en ökning med 9 % jämfört med motsvarande period 2015.
 •  Rörelseresultatet för tredje kvartalet 2016 blev -1 255 (-1 556) KSEK.
 •  Rörelseresultatet för perioden januari-september 2016 blev -1 919 (-3 753) KSEK.
 •  En fortsatt minskning av det negativa rörelseresultatet jämfört med föregående år, tack vare ökade intäkter. Zenicor har som mål att nå ett positivt kassaflöde mot slutet av 2016.

 •  Zenicor samarbetade med läkemedelsbolagen Pfizer och Bristol Meyers Squibb under Almedalsveckan i Visby för att lyfta frågan om strokeprevention och belysa vikten av att tidigt kunna diagnostisera förmaksflimmer.
 •  Det första internationella vetenskapliga kongressen om screening för förmaksflimmer med över 100 deltagare från hela världen hölls i Rom i slutet av augusti. Zenicor deltog i mötet som en exklusivt inbjuden samarbetspartner. Ett av huvudnumren på kongressen var den svenska STROKESTOP-studien, som lyftes fram som den främsta screeningsstudien som genomförts i världen.
 •  Den Europeiska kardiologföreningen (ESC) presenterade i augusti sina nya riktlinjer för hjärtsjukvård. I riktlinjerna ingår systematisk screening för förmaksflimmer hos 75-åringar. Dessa nya riktlinjer baseras på resultat från STROKESTOP-studien.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

 •  I oktober presenterade Socialstyrelsen en remissversion av rekommendationen för strokeprevention genom screening för förmaksflimmer. Socialstyrelsen efterlyser mer forskningsresultat som underlag till ett införande av ett nationellt screeningprogram för förmaksflimmer. Remissvaren kommer att bearbetas och beaktas inför den slutliga versionen som beräknas vara klar i april 2017.
 •  En stor internationell multicenterstudie, SILENCE-studien, inleddes i oktober. I studien screenas 2 000 patienter med diabetes eller hjärtsvikt för tyst förmaksflimmer med hjälp av Zenicor-EKG i syfte att förebygga strokeinsjuknanden. Studien kommer att genomföras av forskargrupper i Sverige, Danmark och Österrike. Studien kommer att ge underlag till om det är lämpligt att screena för förmaksflimmer bland dessa riskgrupper
 •  För att snabbt kunna öka satsningen inom screening för förmaksflimmer har Zenicor i oktober 2016 upptagit ett lån på 3,2 MSEK från fyra huvudaktieägare. Lånet kommer att användas som ett första steg i genomförandet av vår strategi och plan, både tekniskt och marknadsmässigt, för att möta det snabbt växande intresset för screening för förmaksflimmer.
 •  Under oktober 2016 har Zenicor rekryterat ytterligare en person, Caroline Mellstig Theimer, som kommer att arbeta med internationell affärsutveckling av Zenicors screeningkoncept. Rekryteringen är en del i Zenicors satsning på screening för förmaksflimmer internationellt. Caroline är för närvarande stationerad i London. Samtidigt lämnar nuvarande försäljnings-chefen i UK sin tjänst på Zenicor från november 2016. Totalt hade Zenicor 2016-09-30 tretton anställda.

VD har ordet:

Fortsatt screening för förmaksflimmer i Sverige och internationellt

I tredje kvartalet fortsatte vår positiva omsättningsökning med en tillväxt på strax under 10 %. Vi har sedan börsintroduktionen hösten 2014 visat på en ökad omsättning i samtliga kvartalsrapporter jämfört med kvartalet året innan. Det negativa rörelseresultatet fortsätter att minska och vi har som mål att fjärde kvartalet i år skall ge ett positivt kassaflöde.

Socialstyrelsen lämnade i oktober en remissversion gällande införande av ett nationellt screening-program för förmaksflimmer. Socialstyrelsen skriver att det i dagsläget saknas vetenskaplig evidens för att ett screeningprogram skulle minska strokeincidensen. Glädjande är då att den stora STROKESTOP-studien, där 13 000 stockholmare och hallänningar i åldern 75-76 år bjöds in till screening med Zenicor-EKG, kommer att svara på den frågan. Första resultaten avseende strokeincidens i STROKESTOP-materialet kommer att presenteras i mitten av 2017. Vi är övertygade om att detta resultat kommer att ge denna vetenskapliga evidens.

Intresset för screening för förmaksflimmer runt om i världen har aldrig varit större än nu. Det visar sig inte minst genom att den första internationella kongressen om screening förmaksflimmer hölls i Rom i augusti, samt genom de nya riktlinjerna från ESC gällande screening för förmaksflimmer. Zenicor är mycket aktiva inom området och planerar tillsammans med forskare och sjukvårdshuvudmän flera screeningprojekt i olika länder. SILENCE-projektet är ett exempel på detta och inom de kommande sex månaderna räknar vi med att det startas ett flertal internationella screeningprojekt med Zenicor-EKG, bland annat i Tyskland, Skandinavien och UK.

Vi känner oss mycket inspirerade att fortsätta vårt arbete med att ”Hitta Flimmer - Stoppa Stroke”. För varje 1000 personer som screenas med Zenicor-EKG kan man undvika att åtta personer drabbas av en stroke. Vår vision är att ingen människa skall drabbas av stroke på grund av odiagnostiserat förmaksflimmer.

Mats Palerius

VD Zenicor Medical Systems AB

Om förmaksflimmer och stroke

Förmaksflimmer är den vanligaste formen av hjärtrytmrubbning med över 3 % av befolkningen som är drabbade. Förmaksflimmer är en betydande riskfaktor för stroke. Förmaksflimmer behöver inte alltid ge symptom och många kan därför ha sjukdomen utan att veta om det. Genom att tidigt upptäcka förmaksflimmer kan stroke förhindras. Varje år drabbas 15 miljoner människor i världen av stroke. Av dessa avlider en tredjedel inom 30 dagar och en tredjedel får bestående men. Lidandet för patienten är enormt och innebär mycket stora kostnader för samhället. Om flimmer upptäcks och förebyggande behandling med blodförtunnande läkemedel sätts in i tid, kan stroke som beror på förmaksflimmer förebyggas i 70 % av fallen.

Om Zenicor och Zenicor tum-EKG

Det svenska medicinteknikföretaget Zenicor är ledande inom hjärtdiagnostik och strokeprevention. Zenicor tum-EKG är ett system för diagnostik av förmaksflimmer och andra hjärtarytmier och används idag på över 300 kliniker i norra Europa. Flera studier har visat att Zenicor tum-EKG har en överlägsen diagnostisk förmåga i kombination med kostnadseffektivitet och användarvänlighet.

Zenicors lösning består av en handhållen apparat (Zenicor tum-EKG) där patienten under en längre period själv kan registrera kortare episoder av sitt EKG, vilka sedan automatiskt via mobilnätet skickas till en central databas. Via Internet kan vårdgivaren därefter när som helst ta del av patientens EKG och ställa en diagnos. Lösningens effektivitet har dokumenterats i ett flertal artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter.

Zenicor har sin verksamhet med utgångspunkt från Stockholm och bedriver utveckling och tillverkning i Sverige, samt internationell forskning inom strokeprevention och screening för förmaksflimmer. Försäljning och marknadsföring sker med egen personal.
Antalet anställda 2016-09-30 uppgick till tretton personer.

Övrigt

Resultat januari-september 2016

Resultatet per aktie för perioden januari-september 2016 uppgick till - 0,45 kr (före utnyttjande av utestående teckningsoptioner) att jämföra med - 0,85 kr för motsvarande period 2015.

Antalet utestående aktier per 2016-09-30 var 4 453 300.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagens krav och Bokföringsnämndens kompletterande normgivning BFNAR 2007:1, frivilligdelårsrapportering och följer Aktietorgets noteringskrav. Från och med 2014 tillämpar Zenicor årsredovisningslagen och BFN:s kompletterande regelverk BFNAR 2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning (K3).

Bolagets redovisningsprinciper finns beskrivna i senaste avgivna årsredovisning (2015).

Bolagets verksamhet och riskfaktorer

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Vid bedömning av Zenicors framtida utveckling är det av vikt att vid sidan av potentiell resultattillväxt även beakta riskfaktorer. Zenicors verksamhet påverkas av ett flertal risker som kan ge effekt på Zenicors resultat och finansiella ställning i varierande grad. För en beskrivning av bolagets risker hänvisas till bolagets senaste avgivna årsredovisning (2015).

Transaktioner med närstående

Under perioden har inga ersättningar utgått till närstående.

Optionsprogram

Bolagsstämman beslutade den 24 juni 2014 att införa ett optionsprogram riktat till företagets anställda. Optionsprogrammet innefattar emission av högst 182 822 teckningsoptioner. Varje option ska berättiga till förvärv av en aktie till en kurs om 16 öre. Teckningsoptionerna skall ha en löptid om tre år med teckning av aktier under perioden 1-30 september 2017.

Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för nyteckning av 182 822 aktier kommer utspädningen av aktiekapitalet uppgå till ca 4,1 %.

Finansiella utvecklingen

Den ökade omsättningen härrör till ökad försäljning på Zenicors marknader. Inga större investeringar har gjorts under perioden.

Granskning

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kommande rapporttillfällen

Bokslutskommuniké för 2016 lämnas 2017-02-17.

Stockholm 2016-11-18

Lars Fossum, styrelseordförande                     Mats Palerius, VD och styrelseledamot

Lena Kajland-Wilén, styrelseledamot             Gundars Rasmanis, styrelseledamot

Sonny Norström, styrelseledamot                   Marie Rudberg, styrelseledamot

För ytterligare information kontakta:

Mats Palerius, VD

Zenicor Medical Systems AB

Saltmätargatan 8

113 59 Stockholm

Tel: 070-561 55 64

Mail: mats@zenicor.se

www.zenicor.se


Se hela rapporten från Zenicor  Further information about Zenicor

Publicerat: 11/18/2016 8:48:53 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

 • Mäster Samuelsgatan 42
 • 111 57 Stockholm
 • Telefon: 08 - 511 68 000
 • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se