Igrene: Igrene gasar på

Se nyhetsbrevet

Igrene planerar genomföra ett antal borrhål under vintern i avvaktan på att testerna med produktion av metangas kan återupptas.

Igrene kommer att intensifiera borrningarna inom Morafältet på den västra sidan av Siljansringen och inom Solberga-Bodaområdet på den östra sidan av ringen enligt den plan som nu fastställts. 

Morafältet
Med den kärnborrigg som Igrene förvärvat kommer ett första undersökningshål att anläggas inom det s.k Kanadaområdet väster om Mora centralort och cirka 2 200 meter norr om den borrplats där Igrene så här långt och med framgång koncentrerat sina borrningar inom Morafältet. Hålet skall utföras till cirka 500 meters djup och arbetet påbörjas i december. Detta är ett undersökningshål med avsikt att ta reda på bergets beskaffenhet ner till detta djup och kontrollera förekomster av gas under själva borrningarna. Borrningarna beräknas slutföras under februari månad 2017.
Borrkärnorna skall sedan jämföras med borrkärnor från borrplatsen 2 200 meter söder därom varefter vissa slutsatser kan dras. 

Utfaller kärnborrningarna och analyserna positivt kommer Igrene att på samma plats inom Kanadaområdet anlägga ett produktionshål ner till 500 meters djup.  

I detta produktionshål kommer därefter ett flerveckorstest med produktion av metangas att utföras för att kolla tryck, gasvolymer, temperaturer, kvalitet, gasens ursprung mm samt jämförelser göras med det påbörjade produktionshålet 2 200 meter söder därom.
Parallellt med flerveckorstestet inom Kanadaområdet kommer det avbrutna produktionstestet i det södra Morafältet att genomföras. 

Produktionstesterna beräknas komma igång senast under maj månad allt beroende på vinter och borrningsresultat. 

Solberga-Bodaområdet
Igrene planerar att genomföra åtminstone två undersökningshål, till ett djup av cirka 400 meter för att försöka identifiera utbredning och mäktighet på de olje- och gasfält som förmodas finnas i området enligt bolagets tidigare undersökningar och rapporter.

Övrigt
Under vintern kommer Igrenes mobila anläggning får gasproduktion att byggas om för att klara av hanteringen av metanhydrater, iskristaller, om sådana uppstår. 
För långtidstesterna med gasproduktion inom Kanadaområdet byggs en ny mobil testanläggning. Därmed kan Igrene produktionstesta åtminstone två hål samtidigt.

Igrene har införskaffat terränggående fordon, hjullastare mm för att göra vinterarbetet tids- och kostnadseffektivt och minimera kostnader och tidsspill för inhyrda tjänster. 

Under vintern påbörjas en fördjupad förstudie innehållande tekniska lösningar för anläggandet av en energibank (flera närliggande hål för produktion av metangas), hur gasen skall
produceras och omhändertas, avfuktas och distribueras, risk- och olycksanalyser, marknader, priser, produktionskalkyler mm.

Samtidigt arbetar Igrene med att förstärka organisationen med personer med erfarenhet från prospektering och utvinning av gas och olja.  

För ytterligare information                                            

Kontakta Mats Budh, verkställande direktör,
mats.budh@igrene.se                                 
070-650 62 26.                               

Om Igrene

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater.
Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen. Flera provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kraftiga flöden av ren metangas.
Nu pågår arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det handlar om.
Igrene har varit verksamt i cirka tolv år. Bolaget har undersökningstillstånd för gas och olja inom mycket stora områden av den del av Siljansringen som ligger utanför nedslagskratern där förutsättningarna för att hitta lock, som håller gasen instängd, är goda.
Med de nyligen erhållna undersökningstillstånden för ytterligare sju områden ämnar Igrene att även fördjupa undersökningsarbetet på några platser innanför kraterkanten.

Se www.igrene.se  


Se nyhetsbrevet  Further information about Igrene

Publicerat: 11/24/2016 9:27:39 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se