Miris: Miris nyemission övertecknad

Se pressmeddelande

Nyemissionen i Miris Holding AB (publ) (”Miris” eller ”Bolaget”) med företrädesrätt för Bolagets aktieägare, för vilken teckningsperioden avslutades den 9 december 2016, har tecknats till 108 %. Styrelsen har mot den bakgrunden beslutat att utnyttja det bemyndigande om nyemission på högst 10 % av aktiekapitalet som beslutades på årsstämman den 16 maj 2016 (”utökning av emission”). 

Sammanlagt har 564 453 135 aktier, motsvarande cirka 73,7 procent av de erbjudna aktierna i företrädesemissionen, tecknats med stöd av teckningsrätter. Därutöver har anmälan om teckning utan stöd av teckningsrätter inkommit för ytterligare 262 665 914 aktier. Företrädesemissionen är därigenom tecknad till 108 %. Styrelsen har därför den 15 december 2016, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 16 maj 2016, beslutat att utöka emissionen med ytterligare 61 490 911 aktier i syfte att samtliga anmälda aktier ska kunna tilldelas. Genom företrädesemissionen och utökningen tillförs Bolaget cirka 33,1 miljoner kronor före emissionskostnader. Av detta belopp tillförs bolaget ca 23,4 miljoner kronor kontant efter emissionskostnader om ca 1,3 miljoner kronor, kvittningar av brygglån om dryga 6 miljoner kronor och kvittning av garantiavgifter om ca 2,4 miljoner kronor. Mot bakgrund av att emissionen blev övertecknad har inte emissionsgarantierna tagits i anspråk. Garanterna kommer att kvitta sin garantiersättning till aktier i utökningen av emissionen.

Genom nyemissionen ökar Bolagets aktiekapital med ca 22 056 508 kronor. Antalet aktier i Bolaget ökar med 827 119 049, vilket innebär att det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter företrädesemissionen och utökningen av emissionen uppgår till 1 592 747 187.

Som bekräftelse på tilldelning av nya aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter översänds avräkningsnota till tecknare eller förvaltare. Tecknade och tilldelade nya aktier ska betalas kontant på likviddagen i enlighet med instruktion på avräkningsnotan, omkring den 21 december 2016. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Nya aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter förväntas registreras hos Bolagsverket senast under vecka 3 2017. Därefter kommer BTA att bokas om till aktier. De nya aktierna som tecknats med stöd av teckningsrätter beräknas tas upp till handel på AktieTorget senast under vecka 4 2017.

” Jag är mycket stolt och glad över det förtroende och stora intresse som visats i samband med emissionen. Med det kapital som nu tillförs Bolaget skall Miris bygga grunden för lönsamhet genom färdigställande av marknadsgodkännande i USA och standardlösningen. Vidare ska Miris intensifiera sin kommersiella närvaro för att uppnå en central och tongivande plats på den globala marknaden för individuell nutrition av för tidigt födda barn. Jag vill tacka alla våra aktieägare för visat förtroende och samtidigt hälsa nya aktieägare välkomna”, säger Camilla Sandberg, VD Miris Holding AB.

Rådgivare

Advokatfirman Lindahl KB har assisterat Bolaget vid framtagandet av emissionsprospektet samt i legala frågor. AktieInvest har agerat emissionsinstitut till Bolaget.

Uppsala den 15 december 2016 

För ytterligare information kontakta:

Camilla Sandberg

VD, Miris Holding AB (publ)

Telefon: 070-388 1372 

E-post: camilla.sandberg@miris.se

Miris är ett globalt företag som tillverkar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av mjölk. Företaget fokuserar med sina produkter på analys av i första hand bröstmjölk men även på mejerimjölk. Visionen är att barn har tillgång till mjölk av hög kvalitet.  Miris Holding AB (publ) är noterat på AktieTorget. 


Se pressmeddelande  Further information about Miris

Publicerat: 12/15/2016 4:04:43 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se