Hybricon: Kallelse till extra bolagsstämma i Hybricon Bus System AB (publ)

Se kallelsen

Aktieägarna i Hybricon Bus system AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredag den 27 januari 2017 kl. 09.00 i Hybricons lokaler på Sågverksgatan 10 i Holmsund. I händelse av stort deltagande kommer annan lokal att aviseras. Deltagande och anmälan för den som önskar delta i stämman ska dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 21 januari 2017, dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast tisdag den 24 januari 2017. Anmälan ska ske skriftligen till Hybricon Bus System AB, Sågverksgatan 10, 913 31 Holmsund, per e-post: ir@hybricon.se eller per telefon: 090-77 09 00. Vid anmälan vänligen uppge namn/firma, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer.

Anmälan ska även innehålla uppgift om det antal biträden (högst två) som aktieägaren eventuellt avser medföra vid stämman. Den som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig fullmakt till ombudet som är undertecknad och daterad. Sådan fullmakt bör ges in i samband med anmälan. Fullmaktens giltighetstid får anges till högst två år från utfärdandet. Den som företräder juridisk person ska visa upp kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare. Den, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt att delta i stämman, omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering kan vara tillfällig. Den som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid så att sådan omregistrering ska hinna verkställas.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller flera justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Beslut om fyllnadsval till styrelse, se punkt 6 nedan
7. Beslut om att ändring av bolagsordningen, se punkt 7 nedan.   
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen.
9. Övriga ärenden.
10. Bemyndigande för VD att vidta formella ändringar i samband med registrering.
11. Ordförande avslutade stämman.

Förslag till beslut

Aktieägaren Peter Östlund, som genom bolaget ReMoD Invest AB representerar cirka 38 procent av kapitalet och 38 procent av rösterna i Hybricon, föreslår följande:

Punkt 6; Med anledning av vakants i styrelsen så föreslås det att välja ytterligare en styrelseledamot.

I och med att detta är ett fyllnadsval så kommer personen att presenteras senast på stämman.

Punkt 7; Ändring av bolagsordningen

Med anledning av föreslagna företrädesemission föreslås det att ändra aktiekapitalets gränser till lägst      1 484 632,60 kr till högst 5 938 530,40 kr, nuvarande gränser är lägst 1 000 000 kr och högst 4 000 000 kr. Antal aktier föreslås ändras till lägst 14 846 326 stycken till högst 59 385 304 stycken aktier, nuvarande gränser är lägst 10 000 000 stycken och högst 40 000 000 stycken.

Bolaget beräknar att det ökade utrymmet måste skapas för att företrädesemission skall kunna genomföras.

Punkt 8, Beslut om bemyndigande för styrelsen.

Peter Östlund föreslår att styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen under tiden till nästa ordinarie bolagsstämma, besluta om och genomföra nyemission av aktier, konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med optionsrätter till nyteckning av aktier sammanlagt högst till ett belopp som ryms inom aktiekapitalets gränser. Styrelsens beslut om nyemission skall kunna ske med avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Styrelsens bemyndigande skall även omfatta rätt att besluta om apportemission eller att aktie skall tecknas med kvittningsrätt, eller eljest med villkor. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande skall, i huvudsak, vara aktiens marknadsvärde i anslutning till respektive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen handlingsutrymme för att stärka bolagets finansiella ställning. För giltigt beslut krävs vid bolagsstämman biträde av aktieägare med mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Fullständiga förslag till ovanstående beslut, övriga handlingar enligt aktiebolagslagen, kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Sågverksgatan 10, Holmsund fr.o.m. torsdag den 12 januari 2017, och skickas ut till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Styrelsen och den verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid extra bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det via brev till Hybricon Bus System AB (publ), Att: VD Fredrik Jonsson, Sågverksgatan 10, 913 31 Holmsund.

Totalt antal aktier och röster i bolaget är vid tidpunkten för denna kallelse
14 846 326.

Umeå i december 2016

Hybricon Bus System AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information: Vänligen kontakta
Fredrik Jonsson, VD, tel +46 (0)70 560 56 16, email fredrik.jonsson@hybricon.se eller
Dennis N Jensen, Ekonomichef & IR ansvarig, +46 (0)705 73 22 78, email dennis.jensen@hybricon.se
www.hybricon.se 

Om Hybricon
Vår affärsidé är att utveckla, sälja och leverera kollektivtransportsystem med Ultrafast charging® elbussar, samt därtill hörande eftermarknadstjänster. Hybricon bedriver egen produktion av strategiskt viktiga delar. Bolagets kunder utgörs främst av kommuner och kollektivtrafikoperatörer. Ambitionen med varumärket är att signalera hållbarhet och omsorg om miljön, i kombination med tekniskt kunnande. Hybricons aktie är noterad på AktieTorget med kortnamnet HYCO. Vänligen se även www.hybricon.se.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Hybricon Bus System AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 december.


Se kallelsen  Further information about Hybricon

Publicerat: 12/30/2016 8:15:08 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se