Interfox Resources: Kommuniké från Extra bolagsstämma i Interfox Resources AB (publ)

Se pressmeddelandet

Aktieägarna i Interfox Resources AB (publ) har den 16 februari 2017 hållit en extra bolagsstämma i Stockholm varvid följande beslut fattades.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens tidigare beslut om att emittera högst 7 363 134 aktier till en teckningskurs om 3,00 kronor/aktie. Som ett resultat av den godkända nyemissionen kan aktiekapitalet komma att öka med högst 7 363 134 kronor. Vid full teckning kommer bolaget att tillföras sammanlagt 22 089 402 kronor före avdrag för emissionskostnader. Den som på avstämningsdagen den 23 februari 2017 är registrerad som aktieägare i bolaget äger företrädesrätt att teckna aktier i emissionen. Aktieägare i bolaget erhåller för varje aktie en (1) teckningsrätt. Det krävs åtta (8) teckningsrätter för att teckna en (1) aktie.

Utöver ovan nämnda beslut fattade stämman beslut om att lämna styrelsen bemyndigande att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, genomföra ytterligare nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler medförande en sammanlagd ökning av antalet aktier i bolaget med högst 6 600 000 aktier.

På stämman närvarade 22 aktieägare med röster motsvarande cirka 26 procent av det totala antalet röster i Bolaget. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. Besluten fattades enhälligt. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till extrastämman samt de fullständiga förslagen till beslut som finns tillgängliga på bolagets hemsida.

Det totala antalet utestående aktier i bolaget per datumet för bolagsstämman var 58 905 077 st.  

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Anders Thorsell, t f VD
Email: anders@interfox.com samt tel 070-773 20 45
Denna information är sådan information som Interfox Resources AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2017.

Fakta om Interfox Resources AB (publ):

Interfox Resources är ett bolag med inriktning på prospektering avseende olja och gas i Ryssland. I Ryssland kontrollerar Bolaget en licens i Tomskregionen i västra Sibirien, Ellej-Igaiskoje 71-1. Bolaget genomför ett arbetsprogram i syfte att omvandla resurser till reserver. Interfox Resources aktie är noterad på Aktietorget under namnet IFOX.


Se pressmeddelandet

Publicerat: 2/16/2017 12:54:36 PM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se