Crowdsoft: Crowdsoft offentliggör prospekt

Läs som pdf

Prospektet avseende företrädesemission i Crowdsoft Technology AB (publ) har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på bolagets hemsida www.crowdsoft.com. Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på emissionsinstitutets hemsida www.aqurat.se, på Redeye AB:s hemsida, www.redeye.se samt även på AktieTorgets hemsida, www.aktietorget.se.

Teckningstiden i företrädesemissionen löper den 13 – 27 mars 2017. De som på avstämningsdagen var aktieägare i Crowdsoft erhåller en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier. Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av nya aktier. Crowdsoft har erhållit tecknings- och garantiåtaganden motsvarande 100 % av emissionsvolymen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Crowdsoft

VD Alf Eriksson

Tel +46 70 7107807

Email: alf.eriksson@crowdsoft.com 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Crowdsoft Technology AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 mars 2017.

Kort om Crowdsoft Technology AB

Crowdsoft levererar en helt ny typ av kommunikationssystem för operativt trygghets- och säkerhetsarbete som möjliggör stora vinster för en rad olika typer av företag och organisationer. Systemen är utformade med användarvänliga applikationer för smartphones och en central serverlösning för koordinering av stora informationsflöden. Affärsmodellen bygger på abonnemang, vilket innebär små initiala investeringar för kunder och återkommande intäkter för Crowdsoft. Aktien är listad på AktieTorget med kortnamn CROWD.


Läs som pdf  Further information about Crowdsoft

Publicerat: 3/10/2017 4:31:31 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se