Yield Life Science: Kommuniké från årsstämma i Yield Life Science AB

Se pressmeddelande

Aktieägarna i Yield Life Science AB (publ) har den 15 mars 2017 hållit
ordinarie årsstämma i Göteborg.

Årsredovisning och utdelning

Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna enligt framlagd årsredovisning

avseende verksamhetsåret 2016. Stämman beslutade enligt förslaget i kallelsen om en utdelning av aktier i Isofol Medical med samma proportioner som respektive aktieägares innehav i Yield Life Science (d v s 1 aktie i Isofol Medical för 10 innehavda aktier i Yield Life Science (1/10)). Informationsdokument om utdelningen finns på bolagets hemsida www.yield.nu under Information till aktieägare. Styrelsen och verkställande direktören beviljades därefter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Styrelseval och arvoden

Vid valet av ordinarie styrelseledamöter för 2017 omvaldes Anders Hilmersson, Lars Lind, Tommy Marklund och Hans Wiklund. Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet omvaldes Tommy Marklund till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ej skall utgå. Arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndiganden och beslut

- Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

- Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Ändring av bolagsordning

Stämman beslutade enligt förslaget i kallelsen att aktiekapitalet skall vara lägst 500 000 kronor och högst 20 880 000 kronor.

Minskning av aktiekapitalet

Stämman beslutade enligt förslaget i kallelsen om en minskning av aktiekapitalet och reservfonden för avsättning till fritt eget kapital.

Övrigt

Årsredovisning för år 2016 kan rekvireras från bolaget vid förfrågan. Den finns även tillgänglig på bolagets hemsida www.yield.nu samt www.AktieTorget.se

Delårsrapport för perioden januari – mars 2017 lämnas onsdag den 24 maj 2017.

För ytterligare information VD Anders Hilmersson

Telefon: 0709 424835 E-Post: info@yield.nu

Yield är ett listat investeringsbolag som utvecklar en portfölj av företag inom läkemedel
 och medicinteknik med potential för kraftig värdetillväxt.

Yield Life Science AB, Södra Allégatan 13, 413 01 Göteborg Tel 0709 424835  info@yield.nu


Se pressmeddelande  Further information about Yield Life Science

Publicerat: 3/15/2017 3:30:34 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se