Crowdsoft: Kallelse till årsstämma i Crowdsoft Technology AB (publ)

Se pressmeddelande

Aktieägarna i Crowdsoft Technology AB (publ), org. nr 556725-4866 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 18 maj 2017 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Tegelbacken 4A i Stockholm.

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 12 maj 2017, dels anmäla sitt deltagande till Crowdsoft Technology AB senast den 12 maj 2017, per post till adress Crowdsoft Technology AB, Box 13131, 103 03 Stockholm, eller per e-post info@crowdsoft.com. Vid anmälan anges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt namn på eventuella biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd i god tid före den 12 maj 2017.

Förslag till dagordning

1.       Val av ordförande vid stämman.

2.       Upprättande och godkännande av röstlängd

3.       Val av en eller flera justeringsmän

4.       Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5.       Godkännande av dagordning

6.       Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

7.       Beslut angående

a)      Om fastställande av resultaträkning och balansräkning. 

b)      Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.  

c)      Om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.  

8.       Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

9.       Val av styrelse och revisor samt eventuella styrelse- och revisorssuppleanter

10.    Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen.

11.    Avslutande av stämman

Förslag till beslut.

Val av styrelse och arvode m.m. punkterna 8 och 9
Valberedningens förslag på styrelseledamöter, arvode, m.m. kommer att meddelas senare.

Aktieägares frågerätt
Aktieägare i Bolaget har vid stämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.  

Övrig information
Bolagets årsredovisning och fullmaktsformulär hålls tillgängliga på Bolagets hemsida www.crowdsoft.com senast från och med torsdagen 4 maj 2017 och sänds till de aktieägare som så begär.

Stockholm i april 2017
Crowdsoft Technology AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Alf Eriksson, VD Crowdsoft Technology AB (publ)

Tel. 46 70 7107807                                                        

E-post: alf.eriksson@crowdsoft.com

Hemsida: www.crowdsoft.com

Kort om Crowdsoft Technology AB

Crowdsoft levererar en helt ny typ av kommunikationssystem för operativt trygghets- och säkerhetsarbete som möjliggör stora vinster för en rad olika typer av företag och organisationer. Systemen är utformade med användarvänliga applikationer för smartphones och en central serverlösning för koordinering av stora informationsflöden. Affärsmodellen bygger på abonnemang, vilket innebär små initiala investeringar för kunder och återkommande intäkter för Crowdsoft. Aktien är listad på AktieTorget med kortnamn CROWD.


Se pressmeddelande  Further information about Crowdsoft

Publicerat: 4/20/2017 9:00:16 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se