Taurus Energy: Halvårsrapport Taurus Energy AB (publ)

Se hela rapporten

Andra kvartalet december 2016 – februari 2017

Koncernen

 •  Nettoomsättning för andra kvartalet 2016/2017 uppgick till – (–) kSEK
 •  Resultat före skatt, -1 403 (-1 363) kSEK
 •  Summa eget kapital uppgick till 19 355 (26 010) kSEK vid periodens slut.
 •  Likvida medel uppgick till 9 266 (15 950) kSEK vid periodens slut.

Moderbolaget

 •  Nettoomsättning för andra kvartalet 2016/2017 uppgick till – (–) kSEK
 • Resultat före skatt -1 241 (-1 208) kSEK 
 •  Summa eget kapital uppgick till 43 465 (49 108) kSEK vid periodens slut. 
 •  Likvida medel uppgick till 9 161 (15 929) kSEK vid periodens slut.

Resultat och antal aktier

Resultat för koncernen för första halvåret  2016/2017 uppgick före skatt till -3 306 kSEK eller -0,04 kr per aktie. Antal utestående aktie per den 28 februari 2017 var 3 974 310 A-aktier och 82 110 913 B-aktier, totalt 86 085 223 aktier.

VD-kommentar

Taurus nådde under perioden en milstolpe i det att GRAS-status för djurfoder producerat med XyloFerm erhölls, vilket är en avgörande faktor för tillämpning i produktion av majsbaserad etanol.”

Om verksamheten

Taurus Energy AB är ett forsknings- och utvecklingsbolag vars mål är att kommersialisera ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete kring etanolproduktion. Affärsidén är sedan 2006 att via licensavtal överlåta rätten att använda utvecklade mikroorgansimer och/eller metoder till energiproducenter på en global marknad. Taurus har 14 patentfamiljer som ett 20-tal internationellt erkända forskare har bidragit till. Taurus är noterat på Aktietorget. Läs mera på www.taurusenergy.eu 

Kommentar till utveckling av resultat och ställning för andra kvartalet

Den expertpanel Taurus Energy sammankallat lämnade under perioden ett positivt utlåtande gällande  Distillers Grains (djurfoder) producerat med XyloFerm®.

Panelmedlemmarna fastställde att användning av den modifierade Saccharomyces cerevisiae-stammen XyloFerm Taurus13 producerar Distillers Grains (djurfoder) med näringsprofiler jämförbara med de som finns beskrivna i den offentliga litteraturen.

Panelen konstaterade att vissa prover av foderprodukten producerad med XyloFerm uppvisade högre koncentrationer av näringsämnen jämfört med kontrollen, men att denna skillnad var obetydlig eller kan ses som välgörande i det att de kan utgöra ett viktigt, näringsrikt alternativ i formulering av boskapsdieter.

Panelen konstaterade således att de genetiska modifikationer som använts för att skapa XyloFerm®-stammarna inte  ligger till grund för att frångå den säkerhetsbedömning och riskprofil som gäller för ickemodifierad vildtypsjäst, vars säkerhet är väl dokumenterad i den offentliga litteraturen. Följdaktligen är Distillers Grains prodcerat med  XyloFerm-stammarna som Taurus utvecklat  och expertpanelen granskat GRAS (Generally Regarded As Safe), d.v.s. säkert för konsumtion i form av djurfoder i enlighet med 21 C.F.R. § 570.30(b)*, baserat på vetenskaplig procedur.

(*21 C.F.R. § 570.30(b): General recognition of safety based upon scientific procedures shall require the same quantity and quality of scientific evidence as is required to obtain approval of a food additive regulation for the ingredient. General recognition of safety through scientific procedures shall ordinarily be based upon published studies which may be corroborated by unpublished studies and other data and information.)

Det operativa arbetet under perioden har ägnats åt förberedelser för fullskalig test av XyloFerm i Quad County Corn Producers anläggning i Galva, Iowa.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Utvärdering av XyloFerm® i Cellerate™-processen 

Quad County Corn Processors, Galva, Iowa, har kommit överens med Taurus Energy, Sverige, och Lallemand Biofuels & Distilled Sprits, Kanada, om att utvärdera XyloFerm i Cellerate™-processen i industriell skala.

Efter förberedande tester av XyloFerm i Cellerate-processen i labskala och erhållen GRAS-status för XyloFerm har Quad County Corn Processors, Lallemand Biofuels & Distilled Sprits och Taurus Energy beslutat att gå vidare till utvärdering i industriell skala med en serie tester i industriella fermentationskärl om ca 1,5 miljoner liter (385 000 US gallon). Testet kommer att inledas i april och syftar till att undersöka effekterna av uppskalning.

”Det är spännande att nu kunna lägga till en C5-jäst som den sista biten i pusslet för att maximera produktiviteten i vår patenterade Cellerate™-process”, säger Delayne Johnson, VD, Quad County Corn Processors.

Lallemand Biofuels & Distilled Sprits kommer att leverera XyloFerm i stabiliserad flytande form (Stablized Liquid Yeast, SLY) samt doseringssystem till Quad County Corn Processors för utvärderingen. Lallemand Biofuels & Distilled Sprits kommer även representra Taurus Energy på plats i Iowa under utvärderingen.

Sweetwater

Sweetwater Energy presenterade via pressrelease den 15 mars imponerande resultat i sin process för omvandling av biomassa till jäsbart socker. Resultaten har uppnåtts utanför det LOI Taurus Energy och Lallemand Biofuels & Distilled Spirits (LBDS) har med Sweetwater. LBDS står i fortsatt kontakt med Sweetwater.

Nytt rapportdatum för Q3

Rapportdatum för Q3 har flyttats från 20 juni till 14 juni.

Redovisnings- och värderingsprinciper

Redovisnings- och värderingsprinciper framgår av årsredovisningen 2015/2016 för Taurus Energy Aktiebolag (publ). Delårsrapporter för koncernen upprättas enligt IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga regler i Årsredovisningslagen, och för moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporteringsrekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

Granskning av kvartalsredogörelsen

Denna kvartalsredogörelse har inte granskats av bolagets revisor.

Nästa rapporttillfälle

Datum för nästa rapporttillfälle är den 14  juni 2017.

För ytterligare information kontakta VD Fredrik Weschke, tel 070-454 74 69 eller mail fredrik.weschke@taurusenergy.eu

Taurus Energy AB (publ.)

Tel 070-454 74 69 

Sven Hultins gata 9C, 412 58 Göteborg


Se hela rapporten  Further information about Taurus Energy

Publicerat: 4/20/2017 5:06:04 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

 • Mäster Samuelsgatan 42
 • 111 57 Stockholm
 • Telefon: 08 - 511 68 000
 • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se