Zenergy: Styrelsen och verkställande direktören för Zenergy AB (publ) publicerar härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2016 med förtydliganden

Årsredovisning 2016

Styrelsen vill informera att revisorn i sin revisionsberättelse till bolagsstämman gjort ett uttalande under ”Väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift”. Där det hänvisas till bolagets förvaltningsberättelse och där det framgår att det befintliga kapitalet inte är tillräckligt för att säkerställa finansieringen av verksamheten under de kommande 12 månaderna.

Styrelsen skriver i förvaltningsberättelsen;

”Det är Zenergys bedömning att det befintliga kapitalet inte är tillräckligt för att följa affärsplanen, eller för att säkerställa finansieringen av verksamheten, under de kommande tolv månaderna. För att säkerställa bolagets långsiktiga kapitalbehov arbetar Zenergys styrelse med att ordna denna i första hand via extern finansiering via bank el dyl. men för att även ha andra möjligheter såsom nyemission söker Zenergy ett bemyndigande från årsstämman den 8 maj 2017 att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler fram till tiden för nästa årsstämma.”

Zenergy står under 2017 inför väsentliga genombrott.

Vårt egna modulkvarterprojekt i Skillingaryd planeras vara färdigt för inflyttning redan under 2017. Modulkvarteret bestå av 23 lägenheter på totalt 1272 m2 BOA. Kvarteret utgör en viktig milstolpe i Zenergys utveckling av bostäder i modulformat och blir en viktig demonstrations anläggning för potentiella fastighetsutvecklare.

Förskolan med plats för 22 elever och 4 lärare som Zenergy ZIPRENT AB hyr ut till Nässjö kommun har driftsatts under april 2017 och erhållit mycket positivt mottagande av kommunen liksom av personalen. Behovet av skolor i Sverige och Norge i modulformat är mycket påtaglig. Zenergy är aktiv i flera större upphandlingar i Sverige och Norge.

Långt framskridna förhandlingar pågår med flera stora och väletablerade bygg- och fastighetsbolag om såväl köp som hyra av bostäder i modulformat i Sverige liksom i Norge som tidigare kommunicerats i Zenergy’s Bokslutskommuniké för 2016.

Marknadens efterfrågan av entreprenadsbodar är stor. Uthyrningsgraden hos ledande uthyrningsbolag ligger långt över normalnivån. Efterfrågan på brandsäkra och energieffektiva entreprenadmoduler är påtaglig. Leveranser till Skanska Maskin AB fortgår.  

För mer information kontakta:
Olle Magnusson
VD, Zenergy AB (publ) 556796-2260
0707 – 61 81 33
olle.magnusson@zenergy.se

Denna information är sådan information som Zenergy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2017.


Årsredovisning 2016  Further information about Zenergy

Publicerat: 4/20/2017 5:36:51 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se