Jojka: Kallelse till årsstämma i Jojka Communications AB (publ)

Läs som pdf.Document dividerFullmaktsformulär

Jojka Communications AB (publ), org. nr. 556666-6466 (”Bolaget”) kallar till årsstämma fredagen den 19 maj 2017, kl. 15.00 på Bolagets kontor på Birger Jarlsgatan 18 i Stockholm.

Anmälan m.m.

Rätt att delta i stämman har den som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 13 maj 2017, dels anmäler sig hos Bolaget senast fredagen den 12 maj 2017, före kl. 12.00. Anmälan om deltagande görs på e-postadress info@jojka.com eller via brev till Jojka Communications AB (publ), Birger Jarlsgatan 18, 2 tr, 114 34 Stockholm. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuella biträden.

Den som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig undertecknad fullmakt, som inte får vara äldre än ett år såvida inte längre giltighetstid anges i fullmakten som dock längst får vara fem år från dess utfärdande. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid stämman och bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress.

Fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.jojka.com.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att deltaga i stämman, genom förvaltares försorg låta omregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad på avstämningsdagen. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före fredagen den 12 maj 2017. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Ärenden på stämman:

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Utseende av protokollförare.
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Val av en eller två justeringsmän.
 7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 8. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse.
 9. Beslut
  a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning;
   
  b) om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;

  c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
   

10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
11.Val av styrelse och revisor.

12.Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner.

13.Särskilt bemyndigande för styrelsen.

14.Stämmans avslutande.

Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen.

Punkt 9(b) – Beslut om disposition av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att Bolagets förlust balanseras i ny räkning.

Punkt 10 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Föreslås att styrelsearvode endast ska utgå till ordföranden med 150 000 kronor.

Revisorn föreslås ersättas enligt av styrelsen godkänd kostnadsräkning.

Punkt 11 – Val av styrelse och revisor

Styrelsen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter intill slutet av nästa årsstämma. Styrelsen föreslår vidare att Bolaget ska ha en auktoriserad revisor.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om omval av nuvarande styrelseledamöter och revisor intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 12 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport och/eller kvittning eller annars med villkor. Emission av aktier enligt bemyndigandet får totalt medföra en ökning av det totala antalet aktier i Bolaget med högst 5 000 000 , vilket innebär en ökning av aktiekapitalet med högst 1 250 000 kronor.

Syftet med bemyndigandet är för att ge styrelsen möjlighet att finansiera företagsförvärv eller förvärv av rättigheter samt i syfte att finansiera Bolagets fortsatta tillväxt.

Beslut om bemyndigande för styrelsen enligt denna punkt 12 kräver för sin giltighet att det biträds av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Punkt 13 – Särskilt bemyndigande för styrelsen

Styrelsen föreslås bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av förslagen till beslut enligt denna kallelse vid Bolagsverket.

Övrigt

Vid bolagsstämman ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse kommer för aktieägare att hållas tillgängliga hos Bolaget, adress enligt ovan och på Bolagets hemsida, www.jojka.nu, tre veckor före stämman samt på årsstämman, samt tillställas de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. I övrigt framgår fullständiga förslag under respektive punkt i kallelsen.

Bolaget har 9 577 366 aktier och röster.

______________________

Stockholm i april 2017

Jojka Communications AB (publ)

Styrelsen 


Läs som pdf.Document dividerFullmaktsformulär  Further information about Jojka

Publicerat: 4/21/2017 10:02:28 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

 • Mäster Samuelsgatan 42
 • 111 57 Stockholm
 • Telefon: 08 - 511 68 000
 • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se