Invent Medic: Kvartalsrapport Q1 - Invent Medic Sweden ABFÖRSTA KVARTALET (JAN – MARS 2017)

·                            Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 (0).

·                            Aktiverat arbete för egen räkning 183 (222) KSEK.

·                            Kostnaderna uppgick till 1 628 (1 065) KSEK.

·                            Resultatet före och efter skatt uppgick till -1 445 (-843) KSEK.

·                            Resultat per aktie uppgick till -0,18 (-0,10) SEK.

·                            Fr.o.m. 2016 aktiveras utvecklingskostnader som är relaterade till CE-märkning.

Det finns ändringar i jämförelsetalen för första kvartalet 2016 efter ombokningar i årsbokslutet 2016

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

·                            Invent Medic erhöll ett formellt godkännande av sitt Europapatent.

·                            Invent Medic erhöll ett formellt beslut som bekräftade Bolagets certifiering enligt ISO 13485.

·                            Invent Medics företrädesemission tecknades till cirka 186%. Bolaget tillförs cirka 10,2 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,9 MSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

·                            I april publicerade Invent Medic kallelse till årsstämma den 5 maj 2017 i Lund.

·                            Invent Medic har offentliggjort årsredovisning för 2016.

·                            Invent Medic uppdaterade tidsplanen för lansering av TVS.

ÖVRIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

·                            Invent Medic rekryterade  Karianne Ellekrans som marknadsutvecklare.

RESULTAT I KORTHET

                                                 Q1                        Q1                                 ÅR
KSEK                                          2017                      2016                              2016
Rörelsens intäkter                 183                    222                           840
Rörelsens kostnader         -1 628                -1057                        -5 073
Rörelseresultat                  -1 445                 -835                         -4 233
Periodens resultat             -1 445                 -843                         -4 243

För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta
Karin Bryder, VD

Telefon: 070 683 41 44
E-post: info@inventmedic.com

Denna information är sådan information som Invent Medic Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj 2017.

Invent Medic Sweden AB, organisationsnummer 556682-1046, har utvecklat en medicinteknisk produkt för icke-kirurgisk behandling av kvinnlig ansträngningsinkontinens. Uppfinnarna bakom produkten, Jan Clarén och Lars-Olof Henriksson, har varit delaktiga i utvecklingen respektive utförandet av den kirurgiska metoden TVT som nu är s.k. Golden Standard för kirurgisk behandling av kvinnlig inkontinens. Produkten baseras på samma vetenskapliga grund och har liknande verkningsmekanism som den kirurgiska metoden men baseras på en icke-kirurgisk behandling och är utformad så att kvinnan själv kan använda produkten vid behov. Denna produkt har potential att tillgodose ett stort medicinskt behov och skulle därmed kunna få ett betydande marknadsvärde. Invent Medics vision är att erbjuda nya och innovativa medicintekniska produkter och behandlingsmetoder till kvinnor med målsättningen att förbättra deras hälsa och livskvalitet. Erbjudandet ska innefatta säkra, effektiva och trygga produkter och behandlingsmetoder som ska vara lätta att använda och som ska ge hälsoekonomiska fördelar för samhället. Invent Medic Sweden AB är noterat på AktieTorget. Ticker är IMS och aktiens ISIN-kod är SE0007603402. För mer information se www.inventmedic.com och www.aktietorget.se


  Further information about Invent Medic

Publicerat: 5/5/2017 8:05:24 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se