Acosense: Kommuniké från Årsstämma i Acosense AB 2017-05-19

Se pressmeddelande

- Ingvar Andersson valdes till ordförande att leda årsstämman

- Vid stämman var 1 079 120 (25,1 %) aktier av totalt 4 297 800 aktier representerade.

- Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning enligt styrelsens förslag

- Stämman beslutade att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag

- Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret

- Stämman beslutade att Styrelsearvode skall utgå till styrelsens ordförande 123 000 kronor, samt 61 500 kronor vardera till övriga ledamöter, totalt 430 500 kronor. Revisionsarvoden enligt löpande räkning

- Stämman valde följande till styrelseledamöter till och med nästa årsstämma har hållits: Ingvar Andersson (omval), Carl-Gunnar Brogren (omval), Peter Eriksson (omval), Peter Löfgren (omval), Anders Barne (nyval) och Lars-Olof Gustavsson (nyval)

Till styrelsens ordförande valdes Ingvar Andersson

- Stämman valde Ernst & Young AB som revisor med Thomas Nilsson som huvudansvarig revisor.

- Stämman beslutade att en valberedning skall bildas av bolagets fyra största ägare

- Stämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission enligt tidigare presenterat förslag

- Övrigt förekom icke

Alla beslut var enhälliga

För ytterligare information 

Per Hellman
VD, Acosense AB
Telefon: 031-763 26 15
E-post: per.hellman@acosense.com

Kort om Acosense

Acosense AB (publ) erbjuder den globala processindustrin instrument som analyserar vätskors egenskaper i rör med hjälp av ljud. Instrumenten mäter kontinuerligt, i realtid och installeras helt ingreppsfritt. Den innovativa I o T tekniken kan med hjälp av sin unika mjukvara analysera flera egenskaper samtidigt och ger korrekta analysresultat även på vätskor som är opaka, frätande, slitande, trögflytande och/eller ger beläggningar. Instrumenten möjliggör för användaren att på ett enkelt, pålitligt och säkert sätt analysera och optimera sina processer vilket leder till drastiskt sänkta kostnader samt minskad energi- och miljöbelastning.


Se pressmeddelande  Further information about Acosense

Publicerat: 5/22/2017 8:50:08 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se