Yield Life Science: Delårsrapport januari - mars 2017

Se hela rapporten

 • Yields intressebolag Isofol Medical med läkemedelskandidaten Modufolin® fortsätter utvecklas positivt och visar stark utveckling.
 • Isofol Medical genomförde en lyckosam nyemission vilken inbringade totalt 473 Mkr.
 • Isofol Medical-aktien noterades i april på Nasdaq First North Premier.
 • Yield Life Science delade ut merparten av innehavet i Isofol Medical till aktieägarna i Yield Life Science.
 • Den amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) har meddelat att den kliniska studien med Modufolin® under en IND kan påbörjas.
 • Isofol Medical har lämnat in en ny patentansökan till det amerikanska patentverket baserats på nya upptäckter kring den kliniska effekten av Modufolin®.
 • Yield Life Science utvärderar möjligheterna till utdelning av resterande innehav av aktier i Isofol Medical samt en strukturaffär.
 • Resultatet för perioden uppgick till -278 Tkr (-119).
 • Efter perioden: Studien ISO-MTX-003, som utvärderar Modufolin® som räddningsterapi, har avslutats. Studien har framgångrikt uppfyllt rekryteringsmålen. 

Yield Life Sciences affärsidé

Yield Life Science är ett listat investeringsbolag som utvecklar företag inom läkemedel och medicinteknik med potential för kraftig värdetillväxt.

RESULTAT OCH FINANSIELLA UPPGIFTER

Resultatet för perioden uppgår före skatt till -278 Tkr (-119).

Utveckling i portföljbolagen

Isofol Medical

Isofol är ett medicinskt utvecklingsföretag i klinisk fas som utvecklar Modufolin®som ersättare till leucovorin, en substans som listas av världshälsoorganisationen, WHO bland de mest betydelsefulla preparaten inom sjukvården. Det används bland annat för att öka effekten av 5FU (fluorouracil) vid behandling av kolorektal cancer och som rescue tillsammans med metotrexat vid behandling av osteosarcom. Modufolin®genomgår för närvarande kliniska fas I/II studier vid behandling av både kolorektal cancer och osteosarcom vid kliniker i Sverige och utomlands. Modufolin®förväntas ge bättre effekt av cancerbehandlingen för avsevärt fler patienter än leucovorin. Modufolin®avses licensieras till större läkemedelsföretag,. Den potentiella marknaden för Modufolin®uppskatts till flera miljarder dollar. Yield äger idag cirka 3 % av Isofol Medical.

Under perioden har bland annat följande skett:

 • Yield Life Science genomförde en utdelning av innehavet i Isofol Medical innebärande att för var tionde aktie i Yield Life Science utdelades en aktie i Isofol Medical.
 • Efter utdelningen av innehavet i Isofol Medical äger Yield Life Science idag 969 251 aktier i Isofol Medical, motsvarande cirka 3 % av Isofol Medical.
 • Isofol Medical noterade bolagets aktie på Nasdaq First North Premiere i april 2017. I samband med detta genomförde bolaget en kapitalanskaffning i syfte att finansiera en jämförande studie som visar att Modufolin® ger en effektivare behandling än nuvarande standardbehandling med leucovorin, det mest använda läkemedlet inom all cancervård. Nyemissionen övertecknades och tillförde Isofol Medical totalt 473 Mkr. Kapitalet bedöms vara tillräckligt för att finansiera Isofol Medicals verksamhet fram till en registrering av Modufolin®.
 • Isofol Medical genomförde en lyckosam nyemission vilken inbringade totalt 473 Mkr. Det möjliggör för bolaget att, med stöd av amerikanska och europeiska läkemedelsmyndigheter, finansiera hela vägen till registrering av läkemedelskandidaten Modufolin® som ersättare till dagens folater inom standardbehandlingen av solida cancertumörer.
 • Den medicinska forskningen går starkt framåt i Isofol Medical. I sammanfattningen ovan listas kortfattat nyheter kring detta. För full information om varje nyhet besök hemsidan för Isofol Medical alternativt Nasdaq First North Premiere.
 • Isofol Medical har idag en utbyggd informationsverksamhet enligt de regler som gäller för noterade bolag på Nasdaq First North Premiere. Eftersom Yield Life Science enda innehav är aktierna i Isofol Medical, så är informationsgivningen från Yield Life Science avseende Isofol Medical, numera endast en kortfattad spegling av informationen från Isofol Medical. Följ den direkta utvecklingen i Isofol Medical via deras hemsida isofol.se.

Framtida inriktning

Yield Life Science har för avsikt att dela ut resterande innehav i Isofol Medical alternativt genomföra en strukturaffär. Enda värdet i Yield Life Science idag är restinnehavet i Isofol Medical samt en aktieägarskara bestående av cirka 2 500 aktieägare.

 

ÖVRIG INFORMATION

 

Kommentarer till räkenskaperna

Eget kapital per aktie uppgick till 0,79 kr (1,16). Resultatet per aktie uppgick till
-0,02 kr (-0,01).
Likvida medel uppgick vid periodens ingång till 1 727 Tkr och vid periodens slut till
1 480 Tkr. Soliditeten uppgick till 98,84 % (99,28).

 

Aktien

Antalet registrerade aktier i Yield Life Science uppgick per 2017-03-31 till
14 972 498 stycken. Totalt antal röster uppgick till 14 972 498 stycken. Aktiens kvotvärde är 0,6 kr. 

Yield Life Science har cirka 2 500 Euroclear-registrerade aktieägare. Bolagets aktie handlas sedan den 3 november 2008 på AktieTorget. Kortnamn för Yield Life Science på aktielistan är Yild B.

Aktiekursen och orderdjupet kan följas på www.aktietorget.se

Redovisningsmetoder

Bolaget har vid upprättandet av denna rapport tillämpat Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer.

 

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport  onsdag 24 maj

Delårsrapport  onsdag 16 augusti

Delårsrapport  fredag 17 november

 

GRANSKNINGSRAPPORT

Denna bokslutskommuniké har ej varit föremål för revisorns granskning.Se hela rapporten  Further information about Yield Life Science

Publicerat: 5/24/2017 12:55:17 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

 • Mäster Samuelsgatan 42
 • 111 57 Stockholm
 • Telefon: 08 - 511 68 000
 • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se