AcouSort: Årsredovisning 2016

Se årsredovisning

AcouSort har haft ett händelserikt 2016 med ett stort antal milstolpar bakom sig. Vår resa har tidigare varit kantat av forskningsrelaterade samarbeten och inkomstkällor, men nu rör vi oss mot en fas av kommersiell expansion i flera led.

VD Torsten Freltoft har ordet:

Som ett led i denna strategiska utveckling genomförde vi en nyemission under november/december 2016 och en notering på AktieTorget den 9 januari 2017. Våra kommersiella framtidsvisioner vittnar om en stor potential för fortsatt god tillväxt för såväl AcouSort och våra investerare som samarbetspartners inom fältet Life Science. Utifrån ett forskningsperspektiv, en central del av det dagliga arbetet, har såväl Bolaget som fältet sett ett fortsatt växande intresse för AcouSorts teknologi med omnejd. AcouSorts styrelseledamot professor Thomas Laurell har, i samarbete med sin forskningsgrupp, fått ett antal vetenskapliga artiklar publicerade i diverse journaler med fokus på en av AcouSorts centrala teknologier, akustofores och dess tillämpbarhet inom diagnostik. Att ha dessa resurser tillgängliga inom Bolaget är positivt för AcouSorts förmåga att hålla sig i framkant inom vårt fält. Bortom den forskning som kan krediteras verksamma inom Bolaget ser vi också en ökning i publicerade artiklar inom området i stort, även bland externa parter. Utvecklingen indikerar att intresset och tillämpningarna av teknologin är ständigt växande.

AcouSorts verksamhet har tills nyligen varit fokuserad på att framställa teknologi för dels akademisk forskning och dels klinisk diagnostik. Som ytterligare ett led i den expansiva fas vi står inför, har Bolaget även tecknat avtal om en förstudie med en aktör inom veterinärområdet. Om förstudien inom ramarna för avtalet faller väl ut kan den öppna upp för nya applikationsområden och marknadsmöjligheter för vår teknolog. Vi anser att veterinärområdet är intressant för oss eftersom det, på grund av lägre regulatoriska krav än för kliniska applikationer, är väsentligt mycket enklare att ta sig in på denna marknad. Applikationer inom veterinärområdet kräver exempelvis inga godkännanden från amerikanska FDA eller andra liknande myndigheter. Med ett fokus på att successivt öka antalet samarbetsavtal för OEM-projekt under det kommande året är detta avtal symboliskt för den utveckling som AcouSort står inför. Med ett helt nytt marknadssegment, som dessutom har en snabbare tid till marknaden i jämförelse med produkter och tjänster riktat till människor, bådar framtiden för Bolagets fortsatta utveckling mot en bred kommersialisering gott.

Under det gångna året och efterföljande period har AcouSorts patentportfölj varit ett viktigt fokusområde eftersom den utgör en av hörnstenarna i vår verksamhet. Vi har bland annat under början av 2017 fått patent godkända i strategiskt utvalda länder inom Europa för vår teknik för 2D-fokusering vid separation av celler eller partiklar. Vi har även erhållit så kallat Notice of Allowance från det amerikanska patentverket gällande vår ansökan om patent i USA för 2D-fokuseringstekniken. Det är glädjande att vi erhållit dessa besked gällande patenten eftersom det stärker våra framtida affärsmöjligheter.

Det strategiska förhållningssättet gällande val av patent återfinns även i AcouSorts löpande arbete med att knyta samarbetsavtal med kommersiella aktörer. Vår målsättning för OEM-projekten är ömsesidigt gynnsamma, långsiktiga samarbetsrelationer, samtidigt som strategin banar väg för optimal användning av utrustningen och följaktligen bättre förutsättningar för bästa möjliga diagnostik och behandling.

Den 27 februari 2017 hade vi glädjen att kunna meddela att vi anställt Lars Damgaard Løjkner som marknads- och försäljningschef. Han har i många år arbetat internationellt med försäljning och kundrelationer inom Life Science, en erfarenhet som blir högst relevant i hans nya roll på AcouSort. Denna anställning är ett led i våra kommersialiseringsplaner och vi tror att Damgaard Løjkner, med sitt kontaktnät och sina erfarenheter, kan skapa goda affärsmöjligheter för AcouSort.

Slutligen vill jag rikta ett tack till alla som valt att investera i AcouSort och hoppas på ett fortsatt förtroende från alla våra ägare under 2017! 

Torsten Freltoft - VD, AcouSort AB

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta:

Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post:
torsten.freltoft@acousort.com

Om AcouSort

AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod för att separera, anrika och rengöra celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Separation och rengöring av celler är en central del inom forskning och diagnostik gällande flera stora sjukdomsområden, exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning). Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för icke-klinisk forskning om biologiska partiklar och celler. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande biotechföretag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden.

Om AcouSort

AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod för att separera, anrika och rengöra celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Separation och rengöring av celler är en central del inom forskning och diagnostik gällande flera stora sjukdomsområden, exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning). Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för icke-klinisk forskning om biologiska partiklar och celler. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande biotechföretag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden.


Se årsredovisning  Further information about AcouSort

Publicerat: 5/26/2017 12:57:02 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se