Gullberg & Jansson: Kommuniké från årsstämma i Gullberg & Jansson AB (publ)

Se pressmeddelande

Den 30 maj 2017 avhöll Gullberg & Jansson sin årsstämma i Helsingborg. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

Utdelning

Stämman beslutade att ingen utdelning för räkenskapsåret 2016 lämnas.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att omvälja Peter Ragnarsson, Alex Molvin, Lottie Svedenstedt, Susanna Hilleskog och Gaétan Boyer till styrelseledamöter. Peter Ragnarsson omvaldes till styrelsens ordförande. Lars-Erik Andersson hade avböjt omval. Årsstämman beslutade att omvälja Lennart Petersson till revisor i bolaget.

Årsstämman beslutade att arvode för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med 150 000 kronor till styrelseordförande och med 100 000 kronor vardera till övriga ledamöter, utom Alex Molvin och Gaétan Boyer då de är anställda i bolaget. Beslut fattades även om att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier 

Stämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Bemyndigandet är begränsat på så sätt att antalet aktier som ska kunna ges ut inte ska överstiga tio procent av på stämmodagen utestående aktier.

Övrigt

Stämman beslutade om principer för utseende av valberedning och om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

För ytterligare information

Alex Molvin, VD, E-post: alex.molvin@gullbergjansson.se, Tel: +46 708 25 39 90 

Gullberg & Jansson AB (publ)

Adress: Hortensiagatan 7, 256 68 Helsingborg
Tel: +46 42 311 15 00
Fax: +46 42 34 02 10
E-post: info@gullbergjansson.se
Hemsida: www.gullbergjansson.se

Gullberg & Jansson AB (publ) i Helsingborg är ett miljöteknikföretag med affärsidén att utveckla och marknadsföra innovativa produkter för energi- och klimatoptimering, för både privat och kommersiellt bruk. Verksamheten bedrivs i två affärsområden: Gullberg & Jansson inom swimmingpoolbranschen samt Stads & Parkprodukter inom den professionella grönytebranschen. Gullberg & Jansson är marknadsledande leverantör av pooltak och poolvärmepumpar i Norden. Bolagets aktie handlas på Aktietorget med kortnamnet GJAB. 


Se pressmeddelande  Further information about Gullberg & Jansson

Publicerat: 5/30/2017 4:05:28 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se