NorInvent: Kommuniké årsstämma 2017

Läs som pdf

NorInvent AB (publ) Årsstämma 2017

Vid NorInvents årsstämma, som hölls i Lund den 31 maj 2017, fattades följande beslut.

Beslut kring fastställande av resultat- och balansräkning m.m.
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2016. Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016. Vidare lämnas ingen utdelning för räkenskapsåret 2016.

Val av styrelse och av revisorer
Årsstämman beslutade om omval av ordinarie styrelseledamöterna Bo Kollberg, Gösta Hiller, Ingela Stenberg, Lars Lindström och Joel Karlsson. Bo Kollberg omvaldes som styrelsens ordförande. Årsstämman beslutade att till revisor omvälja den auktoriserade revisorn Ola Bjärehäll (PwC) för tiden intill slutet av årsstämman 2018.

Beslut avseende arvode
Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 90 000 kronor till styrelseordföranden och med 60 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.

Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, fatta beslut om emission av högst 10 000 000 aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt mot kontant betalning med de begränsningar som följer av Bolagets bolagsordning. Bemyndigandet skall även innefatta rätt att besluta om nyemission med bestämmelse om apport eller att aktie skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor som avses i 13 kap. 5 § 6 p. aktiebolagslagen.

NorInvent AB (publ)

Lund den 31 maj 2017

___________________________________

För ytterligare information kontakta:
NorInvent AB (publ), VD, Paul Hasselgren, telefon: 0760-494090
www.norinvent.com


Läs som pdf  Further information about NorInvent

Publicerat: 5/31/2017 1:00:54 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se