Yield Life Science: Delårsrapport januari -juni 2017

Läs rapport.

 • Yields intressebolag Isofol Medical med läkemedelskandidaten Modufolin® fortsätter utvecklas positivt och visar stark utveckling.
 • Isofol Medical-aktien noterades i april på Nasdaq First North Premier.
 • Isofol Medical har rapporterat resultat från en akademisk samarbetspartner vid ESMO-GI. Resultaten styrker den vetenskapliga rationalen att utveckla Modufolin® för att förbättra behandlingsresultaten hos patienter med kolorektalcancer ytterligare.
 • Isofol Medical har meddelat att det sista av fem ytterligare studiecentra  har öppnats i Grekland som nu är redo att ta emot patienter i ISO-CC-005-studien. Centrena öppnades för att säkerställa rekryteringshastigheten i studien samt ge fler läkare möjlighet att bekanta sig med Modufolin® innan starten av registreringsstudien, ISO-CC-007, som beräknas inledas i slutet av 2017.
 • Isofol Medical har meddelat att de sex första patienterna tagits in och doserats med Modufolin® i ISO-FF-001 studien. Studien, som är en del av den regulatoriska dokumentationen för att få ett cancer­läkemedel godkänt, undersöker Modufolins® eventuella påverkan på hjärtrytmen (EKG). Studien beräknas vara klar i augusti 2017.
 • Isofol Medical har meddelat att studien ISO-MTX-003, som utvärderar Modufolin® som räddningsterapi har avslutats. Studien, en öppen Fas I/II-studie som pågått på fem sjukhus i Europa, har framgångrikt uppfyllt rekryteringsmålen.
 • Yield Life Science utvärderar möjligheterna till utdelning av resterande innehav av aktier i Isofol Medical samt en strukturaffär.
 • Resultatet för perioden uppgick till -435 Tkr (-157). 

RESULTAT OCH FINANSIELLA UPPGIFTER
Resultatet för perioden uppgår före skatt till -435 Tkr (-157).

Utveckling i portföljbolagen
Isofol Medical
Isofol är ett medicinskt utvecklingsföretag i klinisk fas som utvecklar Modufolin®som ersättare till leucovorin, en substans som listas av världshälsoorganisationen, WHO bland de mest betydelsefulla preparaten inom sjukvården. Det används bland annat för att öka effekten av 5FU (fluorouracil) vid behandling av kolorektal cancer och som rescue tillsammans med metotrexat vid behandling av osteosarcom. Modufolin®genomgår för närvarande kliniska fas I/II studier vid behandling av både kolorektal cancer och osteosarcom vid kliniker i Sverige och utomlands. Modufolin®förväntas ge bättre effekt av cancerbehandlingen för avsevärt fler patienter än leucovorin. Modufolin®avses licensieras till större läkemedelsföretag,. Den potentiella marknaden för Modufolin®uppskatts till flera miljarder dollar. Yield äger idag cirka 3 % av Isofol Medical.

Under perioden har bland annat följande skett:

 • Yield Life Science genomförde under första kvartalet 2017 en utdelning av innehavet i Isofol Medical innebärande att för var tionde aktie i Yield Life Science utdelades en aktie i Isofol Medical. Efter utdelningen av innehavet i Isofol Medical äger Yield Life Science idag 969 251 aktier i Isofol Medical, motsvarande cirka 3 % av Isofol Medical.
 • Isofol Medical noterade bolagets aktie på Nasdaq First North Premiere i april 2017. I samband med detta genomförde bolaget en kapitalanskaffning i syfte att finansiera en jämförande studie som visar att Modufolin® ger en effektivare behandling än nuvarande standardbehandling med leucovorin, det mest använda läkemedlet inom all cancervård. Nyemissionen övertecknades och tillförde Isofol Medical totalt 473 Mkr. Det möjliggör för bolaget att, med stöd av amerikanska och europeiska läkemedelsmyndigheter, finansiera hela vägen till registrering av läkemedelskandidaten Modufolin® som ersättare till dagens folater inom standardbehandlingen av solida cancertumörer.
 • Den medicinska forskningen går starkt framåt i Isofol Medical. I sammanfattningen ovan listas kortfattat nyheter kring detta. För full information om varje nyhet besök hemsidan för Isofol Medical alternativt Nasdaq First North Premiere.

Framtida inriktning
Yield Life Science har för avsikt att dela ut resterande innehav i Isofol Medical alternativt genomföra en strukturaffär. Enda värdet i Yield Life Science idag är restinnehavet i Isofol Medical samt en aktieägarskara bestående av cirka 2 500 aktieägare.

ÖVRIG INFORMATION

Kommentarer till räkenskaperna
Eget kapital per aktie uppgick till 0,78 kr (1,15). Resultatet per aktie uppgick till -0,03 kr (-0,02). 
Likvida medel uppgick vid periodens ingång till 1 727 Tkr och vid periodens slut till 1 294 Tkr. Soliditeten uppgick till 99,3 % (99,45).

Aktien
Antalet registrerade aktier i Yield Life Science uppgick per 2017-03-31 till 14 972 498 stycken. Totalt antal röster uppgick till 14 972 498 stycken. Aktiens kvotvärde är 0,6 kr. 

Yield Life Science har cirka 2 500 Euroclear-registrerade aktieägare. Bolagets aktie handlas sedan den 3 november 2008 på AktieTorget. Kortnamn för Yield Life Science på aktielistan är Yild B. 
Aktiekursen och orderdjupet kan följas på www.aktietorget.se

Redovisningsmetoder
Bolaget har vid upprättandet av denna rapport tillämpat Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer.

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport                      onsdag 16 augusti
Delårsrapport                      fredag 17 november

GRANSKNINGSRAPPORT
Denna bokslutskommuniké har ej varit föremål för revisorns granskning.Läs rapport.  Further information about Yield Life Science

Publicerat: 8/16/2017 11:01:17 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

 • Mäster Samuelsgatan 42
 • 111 57 Stockholm
 • Telefon: 08 - 511 68 000
 • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se