Vindico Group: Halvårsrapport för perioden 2017-01-01 - 2017-06-30

Läs rapport.

Rapportperioden 2017-04-01 — 2017-06-30

 • Koncernens nettoomsättning ökade jämfört med samma period 2016 och uppgick till
  4 175 tkr (2 669 tkr).
 • Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till – 1 374 tkr (119 tkr).
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till – 1 640 tkr (69 tkr).
 • Resultat per aktie – 10,77 öre (0,64 öre).

Väsentliga händelser under perioden

 • Monika Johannesen, tillträdde tjänsten som Försäljningschef i Vindico Group AB den 1 april
 • Marcus Bergström, tillträdde tjänsten som Servicechef i Vindico Group AB den 2 maj
 • AB Gothia Kameraövervakning namnändrades till Vindico Technology AB
 • En order på ca 500 tkr inkom till Vindico DNA Systems
 • Vindico DNA Systems lanserade konceptet ButiksDNA i juni
 • Vindico DNA Systems AB installerar ButiksDNA i sex Willys butiker med start i maj

Väsentliga händelser efter perioden

 • Vindico DNA Systems påbörjade installation av ButiksDNA i fem av Kicks Kosmetikkedjas butiker i juli
 • Ny säljare, David Svalfors, rekryterades till Stockholm med början den 3 september.

Andra kvartalet 2017

Koncernens omsättning under andra kvartalet var högre än andra kvartalet föregående år. Omsättningen för kvartalet uppgår till 4 175 tkr (2 669 tkr) framför allt beroende på att Vindico Technology ej ingick i koncernen under jämförelseperioden.

Resultat efter skatt för kvartalet är – 1 640 tkr (69 tkr) vilket är en försämring jämfört med samma kvartal föregående år främst beroende på Goodwillavskrivningar på grund av förvärvet av Vindico Technology AB samt ökade personalkostnader beroende på personalförändringar och nyanställningar.

Försäljningen

Försäljningen ökade något under årets andra kvartal jämfört med föregående kvartal beroende på en ökad försäljning i Vindico Safety AB.

Koncernen fortsätter sitt strategiarbete genom att fokusera på produktområdena säkerhetsteknik med SelectaDNA, kameraövervakning samt säkra skåp med laddning för att därmed bli en mer komplett säkerhetsleverantör.

Försäljningsarbetet och säljprocesser anpassas successivt till dagens krav på marknaden med syfte att kunna tillfredsställa kundernas behov av produkter, system, installation och service.

Monika Johannesen tillträdde som Försäljningschef i april och Marcus Bergström tillträdde som Servicechef i maj. Båda anställdes i Vindico Group AB och ingår i bolagets företagsledning med fokus på försäljning av koncernens samtliga produktområden.

Genom dessa nyanställningar kommer koncernen att ha en försäljningsorganisation som styrs från kontoret i Stockholm, vilket bedöms vara den viktigaste lokala marknaden.

Vindico DNA Systems AB

I juni lanserade bolaget konceptet ButiksDNA för detaljhandeln. Konceptet bygger på bolagets erfarenheter och dokumenterade resultat av användandet av säkerhetsteknik med DNA inom detaljhandeln. I samband med lanseringen påbörjades större pilotprojekt med ButiksDNA i kedjebutiker som Willys AB och Kicks Kosmetikkedja AB. Utöver det pågår flera mindre pilotprojekt i olika handelsområden i storstadsområden i Sverige. 

Bolaget har även fått en order på Märk-DNA på ca 500 tkr.

Kunskapen om förebyggande säkerhetsteknik med DNA ökar vilket får till följd att försäljningsprocesserna nu resulterar i snabbare avslut och därmed förväntas en försäljningsökning under kommande kvartal.

Vindico Safety AB

Vindico Safetys successiva försäljningsökning är stabil. Behovet av säkerhetsklassade skåp för säker förvaring och laddning av datorsäkerhetsprodukter ökar liksom efterfrågan på bolagets breda produktutbud där kundanpassning av både egenutvecklade produkter och agenturprodukter är en viktig framgångsfaktor.

Vindico Technology AB

Förvärvet av AB Gothia Kameraövervakning, numera Vindico Technology AB, en leverantör av produkter inom området kameraövervakning (CCTV) är en viktig del i arbetet med att bli en mer komplett säkerhetsleverantör. Kombinationen av framförallt produkter med SelectaDNA och professionella kamerasäkerhetslösningar ligger i tiden.

I bolaget genomförs förändringar i linje med de strategiska beslut som tagits i samband med förvärvet med fokus på försäljning, produkterbjudande, installations- och serviceprocesser.

Vindico Development AB

Dotterbolaget Vindico Development AB fortsätter med produktutveckling samt utvärdering av nya produkter till systerbolagen och arbetet sker fortsättningsvis med hjälp av befintliga koncernresurser och konsulter. 

Läs rapporten i sin helhet i den bifogade pdfen.

Denna information är sådan information som Vindico Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18e augusti 2017.

För mer information, vänligen kontakta:

Monica Hallin
VD, Vindico Group AB
Mobil: 0733 23 45 06
Email: monica.hallin@vindicogroup.se 

Vindico Group AB är en säkerhetskoncern med dotterbolagen Vindico DNA Systems AB, Vindico Safety AB, Vindico Technology AB med dotterbolaget Vindico Finans AB, Vindico Development AB samt UniSecure Norway AS (50% ägande).

Vår kompetens är kundanpassade tekniklösningar inom kameraövervakning, DNA-teknik och säker förvaring, baserade på vårt breda produktutbud. Inom Vindico jobbar vi i bolagsöverskridande team för att hitta rätt lösning för kunden. För oss innebär kundanpassade lösningar att vi lyssnar på våra kunder, hjälper dem att identifiera sina behov och föreslår en eller flera lösningar till lägsta möjliga kostnad.


Läs rapport.  Further information about Vindico Group

Publicerat: 8/18/2017 10:00:04 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

 • Mäster Samuelsgatan 42
 • 111 57 Stockholm
 • Telefon: 08 - 511 68 000
 • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se