Compare-IT: Compare-IT Nordic AB - Beslut vid årsstämma 23 augusti 2017

Läs som pdf

Stämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens och valberedningens beslutsförslag som presenterade i kallelsen. 

Utdelning

Stämman beslutade att ingen utdelning för räkenskapsåret 2016/2017 lämnas på bolagets aktier.

Ansvarsfrihet

Styrelsen och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

Styrelsen och revisor

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och en suppleant samt att bolaget skall ha en revisor.

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med ett prisbasbelopp vardera till styrelseledamöter med ett ägande mindre än 10 % och med ett prisbasbelopp till styrelseordförande samt att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag: att omval sker av styrelseledamöterna Jeanette Andersson, Martin Strandqvist, Jan Karlander och Ulf Persson, att nyval sker av Mats Nyberg som ordinarie ledamot samt att nyval sker av Jimmy Björkman som suppleant.

Stämman beslutade att Jeanette Andersson omväljs till styrelseordförande

Stämman beslutade att Parsell Revisionsbyrå AB omväljs till revisor i bolaget och att auktoriserade revisorn Jan Hamberg fortsätter som huvudansvarig revisor.

Bemyndigande nyemission

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att emittera akter, teckningsoptioner eller konvertibler i enlighet med styrelsens förslag nedan. Det noterades att beslutet var enhälligt.

  • Årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.
  • Styrelsen ska inte kunna fatta beslut som innebär att sammanlagt mer än 3 000 000 aktier ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkommer efter konvertering eller utnyttjande.
  • Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

Stämman beslutade att årsstämman bemyndigar den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören i övrigt förordnar, att vidta smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering och verkställande av besluten.

Övriga beslut

Stämman beslutade om principerna för tillsättning av valberedning i enlighet med förslag presenterat i kallelsen.

 

För ytterligare information

Kerstin Lindqvist Toms                                              

VD, Compare-IT Nordic AB                                      

Telefon: 0733-190 630                                             

E-post: kerstin@compare-it.se                                 

Jeanette Andersson

Ordförande, Compare-IT Nordic AB

Telefon: 0733-181 982

E-post: jeanette@compare-it.se 


Läs som pdf  Further information about Compare-IT

Publicerat: 8/25/2017 8:31:32 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se