NorInvent: Halvårsrapport januari - juni 2017Med ”Bolaget” eller ”NorInvent” avses NorInvent AB (publ) med organisationsnummer 556982–7107.

Sammanfattning av halvårsrapport

Första halvåret (2017-01-01 – 2017-06-30)

 • Intäkterna uppgick till 148 (70) KSEK.
 • Resultatet före skatt uppgick till -2 763 (-1 791) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,19 (-0,15) SEK.
 • Soliditeten** uppgick per den 30 juni 2017 till 68 % (82 %). 

Andra kvartalet (2017-04-01 – 2017-06-30)

 • Intäkterna uppgick till 138 (53) KSEK.
 • Resultatet före skatt uppgick till -1 060 (-1 095) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,07 (-0,09) SEK.

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 14 298 686 aktier. Vid samma period föregående år hade Bolaget 11 967 117 aktier.

** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2017

 • NorInvent noterades på AktieTorget.
 • Paul Hasselgren tillträdde som ny VD för Bolaget.
 • Bolaget tillfördes 1,5 MSEK i konvertibellån. 
 • Bolaget beviljades patent i Sydkorea.
 • Bolaget utökade sin utvecklingsportfölj med pilotsubstansen sildenafil (Viagra)
 • Vid årsstämman bemyndigades styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, fatta beslut om emission av högst 10 000 000 aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt mot kontant betalning med de begränsningar som följer av Bolagets bolagsordning.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Lyckade initiala inbindningsstudier med pilotsubstansen sildenafil.

VD Paul Hasselgren har ordet

Det första halvåret har varit mycket händelserikt. Vi har sett framgångar med utvecklingen av XtriG, en lyckad nyemission, en strategiskt viktig organisationsförändring och vi har blivit ett noterat bolag.

NorInvent har fått en modern dynamisk organisationsstruktur och är nu en s.k. "virtuell organisation" med ett minimalt antal anställda där kompetenser kontrakteras efter behov. För oss innebär den dynamiska strukturen besparingar med avsevärt minskade fasta kostnader. Våra resurser kan utnyttjas effektivare, samtidigt som ger det oss tillgång till kompetenser av högsta kvalité inom varje område.

Vi har i samarbete med ett fristående forskningsföretag (CRO, Contract Research Organization) genomfört lyckade initiala inbindingsstudier med pilotsubstanserna ibuprofen och nikotin. I början på augusti kunde vi meddela att även en tredje pilotsubstans, sildenafil, binder till delar av XtriG. Dessa resultat är mycket positiva och en förutsättning för vårt vidare arbete.

I maj noterades NorInvent på AktieTorget och tidigare under våren genomförde Bolaget en lyckad nyemission som gav 6,1 MSEK i influten likvid, före avdrag för emissionskostnader. Det är vår uppfattning att vi har medel för att driva verksamheten fram t.o.m. det andra kvartalet 2018 och nå uppsatta delmål. Det första av dessa delmål är en "Proof of Mechanism" under hösten 2017. Därefter följer toxikologistudier och formulering av en prototyp. Det är vår bedömning att vi under våren kan inleda arbetet med nästa stora delmål; en "Proof of Concept".

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det första halvåret har varit mycket positiv för NorInvent. De framgångar vi har uppnått - både vad gäller utveckling av XtriG men även organisatorisk förändring och anskaffning av kapital - skapar goda förutsättningar för att nå uppsatta delmål under hösten och våren.

Jag vill nu tacka alla som valt att bli aktieägare i NorInvent. Jag hoppas ni, precis som jag, ser fram emot resan mot vårt mål: XtriG som den av läkemedelsbolagen föredragna Drug Delivery plattformen!

Paul Hasselgren – VD, NorInvent AB


  Further information about NorInvent

Publicerat: 8/29/2017 8:37:33 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

 • Mäster Samuelsgatan 42
 • 111 57 Stockholm
 • Telefon: 08 - 511 68 000
 • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se