Cherry: Slutjustering av förvärvsanalys för ComeOn!

Cherry AB - Slutjustering av förvärvsanalys

Cherry AB:s styrelse har beslutat att godkänna den slutliga förvärvsanalysen för ComeOn!. En preliminär förvärvsanalys upprättades i samband med konsolideringen under fjärde kvartalet 2016. I den slutliga förvärvsanalysen bortjusteras tidigare gjord uppvärdering av aktier om 510 Mkr, vilket inte påverkar årets resultat men minskar goodwill och eget kapital.

Cherry AB har under tredje kvartalet 2017 slutjusterat köpeskillingen avseende förvärvet av ComeOn! med anledning av en förnyad bedömning av det verkliga värdet av den tidigare ägda 49 procentiga andelen. Justeringen innebär att omvärderingen av tidigare ägd andel om 510 Mkr som redovisades i fjärde kvartalet 2016 återförs och motsvarande justering görs av goodwill. Justeringen har inte någon kassaflödeseffekt och påverkar inte resultatet för 2017 men minskar redovisad goodwill mot eget kapital. Soliditeten per 30 juni 2017 uppgick till 36 procent.

Köpeskillingen erlades i två steg, 80 MEUR erlades vid första delbetalningen i juli 2016 med resterande 209 MEUR vid andra delbetalningen i maj 2017. Come On! redovisades under augusti och september 2016 som intressebolag. Från och med 1 oktober 2016 bedömdes Cherry ha bestämmande inflytande och ComeOn! konsoliderades som ett dotterbolag. I samband med detta gjordes en omvärdering om 510 Mkr av den initialt förvärvade andelen om 49 procent till bedömt marknadsvärde.

I enlighet med IFRS 3 har jämförelsetalen avseende resultat och balansräkning för helåret 2016 räknats om.
Den justerade och därmed slutliga förvärvskalkylen avseende förvärvet följer nedan.

Slutlig förvärvsanalys för ComeOn!                       Mkr

Köpeskilling
Likvida medel och eget kapital-instrument         2 753
Villkorad tilläggsköpeskilling                                    43
Redovisningsmässig köpeskilling                       2 796

Redovisade identifierbara förvärvade tillgångar och skulder

Immateriella tillgångar                                           543
Materiella tillgångar                                                   6
Kortfristiga fordringar                                            138
Kassa och bank                                                    130
Uppskjuten skatt                                                    -28
Lån                                                                            0
Kortfristiga skulder                                               -167
Identifierade nettotillgångar                                   622

Goodwill                                                             2 174

Nedan beskrivs koncernens resultaträkning och balansräkning med tillämpning av slutlig förvärvsanalys.

NYCKELTAL, Cherry-koncernen                                 Preliminär förvärvsanalys          Slutlig förvärvsanalys
Mkr                                                                               Q4 2016                 2016           Q4 2016            2016

Intäkter                                                                              519                   1 102               519               1 102
EBITDA                                                                             106                      174               106                  174
Justerad EBIT                                                                     70                      115                 70                  115
Rörelseresultat                                                                  580                      625                 70                  115
EBITDA-marginal, %                                                        20,5                     15,8              20,5                 15,8
Justerad EBIT marginal, %                                              13,5                     10,4              13,5                 10,4
EBIT marginal, %                                                           111,8                     56,7              13,5                 10,4

Resultat per aktie före utspädning, kr                             3,62*                   39,30              3,62                 6,38
Resultat per aktie efter utspädning, kr                            3,57*                   38,99              3,57                 6,33

Resultat per aktie före utspädning och efter split, kr          —                         —              0,72**              1,28**
Resultat per aktie efter utspädning och efter split, kr         —                         —              0,71**              1,27**

Totala tillgångar                                                              3 932                   3 932            3 422                3 422
Eget kapital                                                                        988                      988               478                  478
Soliditet, %***                                                                       25                        25                14                    14

*     Resultat per aktie rapporterades exklusive effekt av de 510 Mkr
**    Split 1:5 genomfördes i juni 2017
***  Med anledning av att 100 procent av förvärvet var skuldfört, men ej betalt, i bokslutet 2016 var den redovisade soliditeten låg. När förvärvet reglerades delvis med aktier ökade soliditeten enligt plan och uppgick per 30 juni 2017 till 36 procent (efter slutjustering av förvärvsanalysen enligt ovan)

För ytterligare information, vänligen kontakta: Anders Holmgren, VD: 0708 607 534, anders.holmgren@cherry.se Christine Rankin, CFO: 076 539 94 92, christine.rankin@cherry.se

Denna information är sådan som Cherry AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, den 21 september 2017.


Cherry AB - Slutjustering av förvärvsanalys

Publicerat: 9/21/2017 8:38:45 AM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se