Sleepo: Sleepo: Kommuniké från årsstämman 2017-10-04

Se pressmeddelande

Pressmeddelande Sleepo AB 2017-10-05

 • Gunnar Lind valdes till ordförande att leda årsstämman.
 • Vid stämman var 2 843 334 (45,18 %) aktier av totalt 6 293 000 aktier representerade.
 • Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning enligt styrelsens förslag.
 • Stämman beslutade att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag.
 • Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
 • Stämman fastställde styrelsens arvode till totalt 210 000 kr varav ordförande med 150 000 kr och 60 000 kr till ledamot Fredrik Palm. Ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
 • Stämman valde följande till styrelseledamöter till och med nästa årsstämma har hållits: Philip Nickolsten (omval), Fredrik Jung-Abbou (omval), Gunnar Lind (omval) samt Fredrik Palm (omval). Till styrelsens ordförande valdes Gunnar Lind.
 • Stämman valde Finnhammars revisionsbyrå med Thomas Kullman som huvudansvarig revisor.
 • Stämman beslutade att tillsätta en valberedning, bestående av fem medlemmar, enligt framlagt förslag inför årsstämman 2017 med Gunnar Lind som ordförande.
 • Stämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier enligt tidigare presenterat förslag.

Se pressmeddelande  Further information about Sleepo

Publicerat: 10/5/2017 10:00:17 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

 • Mäster Samuelsgatan 42
 • 111 57 Stockholm
 • Telefon: 08 - 511 68 000
 • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se