Finwire om Oboya: Oboya korrigerar beräkningen av emissionslikviden i nyemissionen (R)

Agentur:FWS
Signatur:Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire
(Oboya korrigerar beräkningen av emissionslikviden i andra stycket)

Odlingsbolaget Oboya har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Styrelsen utnyttjar därmed mandatet från extra bolagsstämman den 7 september att emittera aktier. Det framgår av ett pressmeddelande.

Villkoren i nyemissionen är 3:10, innebärande att tio befintliga aktier ger rätt att teckna tre nya aktier till teckningskursen 11,50 kronor per aktie. Bolaget kommer vid fullteckning att
tillföras 60,8 miljoner kronor före emissionskostnader. Oboya kommer netto att tillföras 46,8 miljoner kronor före kvittning av fordran om 9,5 miljoner kronor och emissionskostnader på 4,5 miljoner kronor. Emissionslikviden ska användas för återbetalning av lån om 28 miljoner kronor och 18,8 miljoner kronor som rörelsekapital för Oboyas fortsatta expansion.

Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätter är den 15 september och aktien handlas exklusive teckningsrätter den 18 september. Teckningstiden löper från 25 september till 9 oktober och handel med teckningsrätter pågår den 25 september till 5 oktober.

Emissionen är säkerställd till 100 procent genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier av bolagets huvudägare Robert Wu samt bolag kontrollerade av Tsinghua University.

Oboya planerar för en betydande tillväxt med målet att uppnå en omsättning på 1 miljard kronor i årstakt år 2020, något som av naturliga skäl innebär ökad bindning av rörelsekapital. Bolaget bedömer att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för kommande tolv månader. Tillgängligt rörelsekapital för löpande drift och expansion av rörelsen bedöms räcka till och med februari 2018.

Underskottet av rörelsekapital för den kommande tolvmånadersperioden beräknas uppgå till 5 miljoner kronor. Detta kapital behöver tillföras bolaget. Oboya har vidare betalningsåtaganden i anledning av tidigare genomförda företagsförvärv. Sådana betalningar beräknas uppgå till 28 miljoner kronor under det fjärde kvartalet 2017.

Oboya har som tidigare meddelats ansökt om att byta marknadsplats från Aktietorget till Nasdaq First North. Erik Penser Bank är finansiell rådgivare till Oboya i samband med företrädesemissionen och kommer att vara bolagets certified adviser på Nasdaq First North. Hamilton Advokatbyrå är Bolagets legala rådgivare i samband med företrädesemissionen.

Publicerat: 9/13/2017 8:22:11 AM

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se